در نام‌گذاری حقوق جنائی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آن شاخه از حقوق که متکفل بحث از جرم و مجازات است، گاه حقوق جزائی، گاه حقوق کیفری و گاه حقوق جنائی نامیده شده است. نام اخیر مبتنی بر بررسی جرم و دو نام دیگر مبتنی بر بررسی مجازات‌ها برگزیده شده‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به اشکال معنایی واژه جزائی و ناکارآمدی واژه کیفری از پوشش دادن مجموع محتوای این شاخه از حقوق اصطلاح حقوق جنائی برای یاد کرد از این حوزه مطالعاتی مناسب‌تر باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Title of Criminal Law

نویسنده [English]

  • Ghassem Mohammadi
چکیده [English]

A branch of law which deals with crime and punishment is titled occasionally criminal law, punitive law and penal law. The latter title is selected on the base of crime examination, while the others are rested on the examination of the punishments. Considering the semantic forms of “Criminal” and the inadequacy of “Penal” to cover overall content of this branch of law, it appears that the term of “Criminal Law” is more appropriate for this research field to be titled with.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Punitive Law (Punishment)
  • Criminal law
  • penal law
  • Titling
  • Iranian Penal Code
آلت مَئس، فرانسواز، «قراردادی کردن حقوق کیفری»، ترجمه: رضا فرج‌اللهی، مجله حقوقی دادگستری، ش 54، بهار 1385، صص 188-165.
اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی (2 جلد)، تهران: میزان، چاپ ششم: 1382.
امامی، حسن، حقوق مدنی، ج 2، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1370.
پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، ج 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم: 1352.
حسنی، محمود نجیب، شرح قانون العقوبات اللبنانی: القسم العام (2 مجلد)، مجلد 1، بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه، الطبعه الثالثه: 1998.
حومد، عبدالوهاب، الحقوق الجزائیه العامه، دمشق، الطبعه السادسه: 1963.
دلماس مارتی، می‌ری، نظام‌های بزرگ سیاست جنائی، ج 2، ترجمه: علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی، تهران: میزان، چاپ اول: 1387، صص 91-70.
دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم (دوره جدید): 1377.
سرور، احمد فتحی، اصول قانون العقوبات: القسم العام، قاهره: دارالنهضه العربیه، 1973.
سلامه، مأمون، قانون العقوبات: القسم العام، قاهره: دارالفکر العربی، الطبعه الثانیه: 1976.
صفاری، علی، کیفرشناسی، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول: 1386.
الصیفی، عبدالفتاح مصطفی، القاعده الجنائیه، بیروت: الشرکه الشرقیه للنشر و التوزیع، 1967.
علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنائی، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1334.
العوجی، مصطفی، القانون الجنائی العام (2 مجلد)، الجزء الاول: النظریه العامه للجریمه، بیروت: مؤسسه نوفل، الطبعه الثانیه: 1998.
غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، تهران: سمت، چاپ اول: 1385.
فیروز‌آبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط (4 مجلد)، بیروت: دارالاحیاء للتراث العربی، 1412.
کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: ‌شرکت سهامی انتشار و بهمن برنا، چاپ شانزدهم: 1372.
گزارش جرم‌زدایی اروپا، ترجمه: واحد ترجمه مرکز مطالعات توسعه قضائی، قم: سلسبیل، چاپ نخست: 1384.
محمد، عوض، قانون العقوبات: القسم العام، اسکندریه: دار المطبوعات الجامعیه، 1994.
مصطفی، محمود محمود، اصول قانون العقوبات فی الدول العربیه، قاهره: دارالنهضه العربیه، 1970.
مصطفی، محمود محمود، شرح قانون العقوبات: القسم العام، قاهره: دارالنهضه العربیه، 1984.
مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج 1، قم: مرکز النشر مکتب الاعلام الاسلامی، الطبعه الثانیه: 1415.
معتمد، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1351.
معین، محمد، فرهنگ معین، (6 جلد)، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم: 1371.
نجفی‌ابرندآبادی، علی‌حسین، «از سیاست کیفری تا سیاست جنائی (دیباچه)»، در: کریستین لازرژ، درآمدی به سیاست جنائی، تهران: میزان، چاپ اول: 1382، صص 22-9.
نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: گنج دانش، چاپ بیستم: 1386.