تأملی بر گستره محکومیتهای مؤثر کیفری و نوع تأثیر آنها

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان و دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

مقاله حاضر به بررسی و تبیین انواع محکومیتهای مؤثر کیفری در قانون مجازات اسلامی و نوع تأثیر هر کدام از این محکومیتها پرداخته است. قانونگذار در تدوین قانون مجازات اسلامی به طیف وسیعی از محکومیتهای مؤثر، در قالب محکومیتهای مانع از اجرا و اعمال تعلیق و ‌آزادی مشروط، محکومیتهای محروم کننده از حقوق اجتماعی، تشدید مجازات در صورت تکرار جرم و اجرای الزامات قانونی، اشاره نموده است. همچنین با تصویب قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی، نوع دیگری از محکومیتهای مؤثر را در قوانین جزایی وارد کرده است که نه نوع تأثیر محکومیتها را در این قانون مشخص نموده و نه ارتباط این محکومیتها با سایر محکومیتهای مؤثر کیفری را، بنابراین ‌سعی گردیده با بررسی موضوعی محکومیتهای مؤثر، در جمع‌بندی موضوع به نتیجه مناسب پیرامون محکومیت مؤثر کیفری و ارتباط میان محکومیتهای مؤثر مندرج در قانون مجازات اسلامی با قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در امور جزایی و کاربرد این قانون، برسیم. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections on Effective Criminal Convictions and their Consequences

نویسنده [English]

  • Seyed Mahdi Ahmadi Mousavi
چکیده [English]

This research is about Criminal conviction its consequences. After someone is convicted, he or she must stand the followings: Punishment, legal prohibition and privation of some rights, and punishment change. After the conviction, person gets a bad record, and is considered as someone against the society. Therefore, such a person should stand a kind of punishment. Conviction consequences are consists of social and administrative results. Although conviction consequences very similar, but they have lots of differences.

آشوری، محمد، «جایگاه زندان در سیاست کیفری جهان معاصر»، مجموعه مقالات راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، نشر میزان، تهران، 1386.
احمدی موسوی، سید مهدی، «گستره محکومیتهای مؤثر کیفری در نظام جزایی ایران و چگونگی ثبت محکومیتها»، طرح پژوهشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، تابستان 1388.
بولوک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه: علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ پنجم، انتشارات مجد، تهران، 1385.
پرادل، ‌ژان؛ تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه: علی حسین نجفی ابرندآبادی، ‌انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ چهارم، 1388.
جانی‌پور، مجتبی، «آثار محکومیتهای کیفری و ضرورت احیای نهاد اعاده حیثیت»، مجله حقوق و اجتماع، ‌ش 12، 1377.
حبیب‌زاده، محمدجعفر و محمدعلی بابایی، «اعاده حیثیت»، ماهنامه دادرسی، ش 41، سال هفتم، 1382.
دانش‌پژوه، وهاب،‌ «محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، ش 9، 1387.
سلیمی، صادق، «مجازاتهای تبعی در حقوق کیفری ایران»، ‌مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، ش 2 (پیاپی 171)، 1379.
شهری، غلامرضا و سروش ستوده جهرمی، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری، ج 1، تهران، انتشارات روزنامه رسمی کشور، 1373.
صلاحی، جاوید، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1387.
نجفی ابرندآبادی،‌ علی‌حسین،‌ «کیفرشناسی نو، درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطرمدار»، تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقاله‌ها)، تهران، نشر میزان، 1386.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، «‌مجازاتهای جامعه‌مدار در لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان»، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، تهران، نشر میزان، 1386.
هادی‌تبار، اسماعیل، «بررسی قاعده تکرار جرم در حقوق موضوعه ایران و نگرش تطبیقی آن با حقوق انگلستان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم، ‌1376.