دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، مهر 1389، صفحه 1-321 
حقوق دفاعی متهم در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری

صفحه 29-42

احمد خسروی؛ سیدسجاد کاظمی‌سرکانه؛ مجتبی ‌نقدی‌نژاد


آلودگی هوای تهران و حق شهروندان بر محیط زیست سالم

صفحه 175-202

سیّد عباس پورهاشمی؛ لعبت تقوی؛ یلدا خلعتبری؛ سحر زارعی