دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، فروردین 1389، صفحه 1-620 
ماهیت حقوقی و صلاحیتهای هیأت داوری بازار اوراق بهادار

صفحه 409-436

ابراهیم عبدی‌پورفرد؛ محمدباقر پارساپور؛ علیرضا رجب‌زاده