جلوه‌های حقوق بین‌الملل کیفری در خاورمیانه از محاکمه صدام تا محاکمه عاملان ترور رفیق حریری

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

چکیده

به محاکمه کشیده شدن جنایتکاران همواره آرمان جامعه بشری بوده است. در این راستا رعایت اصول مورد توجه در حقوق بین‌الملل کیفری بسیار اهمیت یافته است. این امر حاکی از ضرورت رعایت اصول یک دادرسی عادلانه می‌باشد و این اصول با موازین حقوق بشر گره خورده است. محاکمه سران حزب بعث و عاملان ترور رفیق حریری به عنوان مهمترین محاکماتی که در سالهای نخستین قرن بیست و یک انجام می‌گیرد، نیز نیازمند رعایت اصول مذکور است. روشی که در تدوین اساسنامه‌های دادگاه عالی عراق و دادگاه ویژه لبنان به کار گرفته شده، حاکی از تأثیر شگرف ادبیات حقوق بین‌الملل کیفری حتی در میان کشورهای خاورمیانه است که نظام داخلی حقوقی‌شان بر مبنای قواعد اسلامی پیاده شده است. این در حالی است که رسیدگی به جنایات بین‌المللی و تروریسم در این نقطه از جهان تا پیش از این بی‌سابقه بوده است، این امر حاکی از فراگیر شدن حقوق بین‌الملل کیفری در اقصی نقاط جهان می‌باشد.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of the International Criminal Law in the Middle - East; from the Saddam's Trial to the Hariri's Accused Prosecution

نویسنده [English]

  • Yalda Mozafarian
چکیده [English]

The trial of famous criminals has been always one important objective for human society. In order to achieve this objective we need to obey the international criminal principles which include principles of a fair
Trial and human rights. That is why the trial of saddam Hussein and the accused of Hariri's accused prosecution are important. The Hariri's case is especially different from other international cases; this is because of the fact that the jurisdiction of this tribunal is for terrorisms acts while the jurisdiction  of the other is restricted to the international crimes such as war crimes. Particularly the statues of these two tribunals are impressed by the international criminal principles. This means the international criminal law is spreading worldwide even in the Middle East and Islamic World.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Law
  • Iraq High criminal Court
  • Special Tribunal for Lebanon
  • Fair Trial Principles
اردبیلی، محمد علی، حقوق بین‌المللی کیفری، گزیده مقالات، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، بهار 1385.
تاورنیه، پل، «مسأله مشروعیت توسل به زور علیه عراق توسط ایالات متحد امریکا» ترجمه دکتر هادی وحید، مجله حقوقی، نیمسال دوم،1385، شماره 35.
رمضانی، مرتضی، «بررسی نظام قضایی عراق»، دیدگاهها و تحلیلها، تیرماه 1383، شماره 181.
فضائلی، مصطفی، دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بین‌المللی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 1387.
مظفریان، یلدا، «بررسی محاکمه صدام حسین از دیدگاه حقوق بین‌الملل کیفری»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، بهار 1387.
میرشمس شهشهانی؛ مائده، «صلاحیتها و مجازاتها در دادگاه عالی کیفری عراق: از تأسیس دادگاه تا اعدام صدام» مجله پژوهشهای حقوقی، نیمسال دوم، 1385، شماره 10.
Handbook for Special Tribunal for Lebanon, available at: www. ict. org/imagees/content/9/914.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/terrorism
http://www.globalpolicy.org/intljustice/lebanindex.htm
http://www.stl-tsl.org
International Law Blog Position, Special Tribunal for Lebanon, available at: http://www.insidejustice.com/law/index. php/int2009/03/03/special_tribunal_lebanon
Judging Dujail: The First Iraqi Trial before Iraqi High Tribunal VI-The Role of International Advisers, available at: http://www. hrg. org/reports/iraq1106/6. htm
Judging Dujail: The First Trial before Iraqi High Tribunal-Procedural Concerns IV-The defendants right’s to be informed of charges, available at :http://www.hrw.org/reports/iraq1106/4.htm
Judging the Dujail First Trial before The Iraqi High Tribunal IV-Procedural concerns in The Conduct Of The Trial-concerns affecting independency and impartiality of the tribunal, available at: http://www.hrw.org/reports/2006/iraq/1106/5.htm
P Ssharf, Michael “Lessons from The Saddam Trial-guarantee better security” available at:
http://www.law.case.edu/saddamtrial/entry.asp?entry_id=14
Special Tribunal for Lebanon, Security Council Resolution 1664”available at:
Schabas, William, The Abolition of the Death Penalty in International Law, Cambridge University Press, Third edition, 2002.
The Iraqi Special Tribunal: A Corruption Of Justice IST is illegal because it is based on illegal war of aggression, Clark Ramsey, Curtis FJ Doebler, available at: http://www.acenter.org/iraq/Hussein-5-to 2006.htm