داوری اختلافات در بازار اوراق بهادار

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم

چکیده

هیأت داوری مذکور در قانون بازاراوراق بهادارمصوب1384 با ماهیت اجباری به عنوان مرجع شبه قضایی به اختلافات بازار اوراق بهادار رسیدگی می‌کند. دو نوع صلاحیت برای هیأت داوری پیش‌بینی شده است که یکی صلاحیت اشتراکی و دیگری صلاحیت اختصاصی است. قبل از رسیدگی هیأت داوری، باید الزاماً اختلاف مطروحه به کانونهای ذیربط جهت سازش ارجاع شود و در صورت عدم حصول سازش، هیأت داوری رسیدگی خود را آغاز می‌کند. ساختار، تشریفات، نحوه رسیدگی و صدور رأی جهت داوری اختلافات، هیأت را بیش از پیش به مراجع قضایی نزدیک می‌کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Arbitration of Disputes in Commercial Paper Market

نویسنده [English]

  • Saleh Yarmrali
چکیده [English]

Arbitration delegation forenamed in the law of commercial paper market, (1384), investigation the disputes of commercial paper market will a compulsory nature as a semi-judiciary resource. Two kinds of jurisdictions are predicted for the arbitration delegation one of which is common and the other one is private jurisdiction.
Before the investigation of the arbitration delegation, the considered dispute should necessarily be referred to the related institutes. In case of not reaching on agreement, the arbitration delegation starts its investigation automatically.
 Indeed the structure, ceremonies, procedure of trial and the pronouncement for the arbitration of disputes, brings the delegation far closer to the legal judicial organs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration Delegations
  • Commercial Paper Market
  • Institute
  • Obligatory Arbitration
  • Semi-judicial Reference
اسکینی، ربیعا، «منابع حقوق بیع تجاری بین‌المللی»، مجله حقوقی، زمستان 1365، ش 7.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و دوم، 1388.
سوادکوهی، سام، «داوری خصوصی و داوری دولتی»، ماهنامه دادرسی، سال سوم، خرداد و تیر 1378، شماره چهاردهم.
سوادکوهی، سام، هیأت داوری بازار اوراق بهادار، تهران، نشر شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، چاپ دوم، بهار 1388.
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج 3، تهران، انتشارات دراک، چاپ هفتم، زمستان 1385.
صفایی، حسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، چاپ دهم، تهران، نشر میزان، تابستان 1385.
کریمی‌نیا، محمدمهدی، «جایگاه انصاف در حقوق تجارت بین‌الملل»، فصلنامه معرفت، ش 49.
لوکاش، ریچارد ام.، «نهاد داوری در قراردادهای حسابگرانه بین‌المللی»، ترجمه مصطفی السان و حمیدرضا منوچهری، مجله حقوقی داور، سال اول، پاییز و زمستان 1384، شماره 1.
مصلحی، جلال، «حدود مداخله دادگاه در روند داوری»، پژوهش حقوق و سیاست، پاییز و زمستان 1384، ش 15 و 16.
مصلحی‌عراقی، علی‌حسین و محسن صادقی، «بررسی جریان رسیدگی در شیوه‌های جایگزین حل وفصل اختلافات (ADR)»، مجله حقوق تطبیقی، بهار وتابستان 1385، شماره 1.
مکرمی، علی‌محمد، جزوه درسی حقوق داوریهای بین‌المللی، نیمسال دوم سال تحصیلی 87-1386، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری.
میرزایی‌منفرد، غلامعلی، ساز و کار‌های حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه ایران، انتشارات شرکت اطلاع‌رسانی بورس، تابستان 1387.
هدایت‌نیا، فرج‌الله، «داوری اجباری در دعاوی خانوادگی»، فصلنامه فقه و حقوق، سال دوم، 1384.
Mustill, Michael J. and Stewart C. Boyd, (1982), Commercial Arbitration, London, Butterworths.
Schmitthofft, Clive, “ADR in Englaand and Wales”, Lecture in International Commercial Law School of International Arbitration Center for Commercial Law Studies.