مؤلفه‌های امنیت اجتماعی در قوانین کیفری

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور کرمان

چکیده

امنیت جزء لاینفک کرامت و ارزش والای انسانی و اساس و پایه حیات جامعه بشری است. امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد امنیت، از چالشهای جدی فراروی دولتها می‌باشد؛ به نحوی که برای تأمین آن به چاره‌اندیشی واداشته شده‌اند. دولتها، صرف‌نظر از گستره وسیع ابزارهای تأمین امنیت اجتماعی، سعی کرده‌اند تا با تصویب قوانین، به تضمین آن بپردازند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز از این رویه پیروی کرده است. از این رو، مقنن تأمین امنیت اجتماعی را در قوانین کیفری با مباحث؛ امنیت فردی، قضایی و حیثیت افراد دنبال کرده است تا حقوق کیفری، که دربرگیرنده حمایتها و ضمانت اجرا‌های کیفری است، هسته اصلی تنشها در سیاست جنایی امنیت محور باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Security Components in Criminal Laws

نویسنده [English]

  • Javad Salehi
چکیده [English]

Security is an important element to well protect of the rights and dignity of the humankind.Social security as a part of security brings many new challenges for the States. Therefore the States have great concerns about providing the proper social security by ratifying and ensuring the proper rules and regulations. In this essay we will analysis different aspects of the social security in realm of criminal law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social security
  • Individual Security
  • Judicial Security
  • Criminal law
  • Reputation
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری (اندیشه‌ها)، ج 4، قم، انتشارات اشراق، چ 2، 1381.
آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات و عدالت و انصاف، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ 1، 1383.
اشتراوس، لئو، فلسفه سیاسی چیست؟، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1373.
اصفهانی، راغب، مفردات، ج 1، تهران، انتشارات مرتضوی، 1363.
اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948
انصاری، باقر، «حریم خصوصی متقاضیان کار و کارگران»، نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی، 1385، ش 1.
بخشنامه شماره 178/12670-1378/12/1 رییس قوه قضاییه
بوزان، باری، مردم، دولتها و هراس، تهران، ترجمه و نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378.
جلیلوند، یحیی، مسؤولیت مدنی قضات و دولت، تهران، نشر یلدا، چ 1، 1373.
خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چ 1، 1387.
خلیلی، رضا، «مهاجرت نخبگان، پدیده‌ای اجتماعی یا موضوع امنیت ملی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، 1381، ش 2.
داوری، رضا، اندیشه پست مدرن، تهران، انتشارات فرهنگ اسلامی، چ 1، 1378.
رحمدل، منصور، «حق انسان بر حریم خصوصی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1384، ش 70.
زارعی، محمدحسین، «امنیت قضایی به مثابه حق»، مجلس و پژوهش، 1386، ش 56.
ساروخانی، باقر و منیژه نویدنیا، «امنیت اجتماعی خانواده و محل سکونت در تهران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، 1385، ش 22.
شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات، چ 17، 1383.
صادقی، محمدهادی، «ممنوعیت شکنجه در حقوق اسلام»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 1381، ش 1.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ 3، 1382.
طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت، چ 5، 1378.
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج 1، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1368.
عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ 19، 1379.
قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان، چ 12، 1383.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قریب، حسین، «تحولات طبقات اجتماعی در ایران و تهدیدات بالقوه آن»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، 1377، ش 144-143.
کاظمی، علی‌اصغر، روابط بین‌الملل در تئوری و عمل، تهران، نشر قومس، چ 1، 1352.
کاظمی‌پور، شهلا، «جمعیت و امنیت ملی»، همایش توسعه و امنیت عمومی، 1375.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 4 نوامبر 1950 در رم (ایتالیا).
کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان، 1951.
گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ 14، 1387.
ماندل، رابرت، چهره متغیر امنیت ملی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چ 1، 1379، ص 44؛ و نیز قدیر نصیری، «معنا و ارکان جامعه‌شناسی امنیت»، راهبرد، 1381، ش 26.
محبوبی منش، حسین، «امنیت و انحرافات اجتماعی»، فصلنامه کتاب زنان، 1381، ش 18.
مدنی، جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج 1، تهران، نشر سروش، چ1، 1382.
مدنی، جلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات پایدار، چ 7، 1384.
معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ 6، 1363.
منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 3، قم، نشر تفکر، 1371.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966.
میرشمس شهشهانی، مائده، «حمایت از حریم خصوصی در جریان تحقیقات مقدماتی»، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، 1386.
میرمحمدی، محمد، «توسعه و امنیت»، فرهنگ اندیشه، 1384، ش15-14.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، «پیشگیری عادلانه از جرم»، در: علوم جنایی (نکوداشت‌نامه استاد محمد آشوری)، تهران، انتشارات سمت، چ 1، 1383.
نگاهی به حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع در رسیدگیهای کیفری، معاونت آموزش قوه قضاییه، تهران، نشر قضا، چ 1، 1384.
نوربها، رضا، «شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد»، مجله کانون وکلا، 1386، ش 149-148.
هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، قم، مجتمع آموزش عالی قم، چ 1، 1375.
Doenges, G. Wilson, An Exploration of Sense of Communities, Environment & Behavior, 2000.
Jones, Richard W., Security, Strategy & Critical Theory, London, Lynne Rienner Publications, 1999.
Scheider, M.C., T. Rowell & V. Bezdikian, “The Impact of Citizen Perceptions of Community Policing on Fear of Crime; Findings from 12 Cities”, Police Quarterly, 2006