بررسی جرم تجاوز در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل

چکیده

از 31 ماه مه تا 11 ژوئن 2010 در کامپالا پایتخت اوگاندا اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه رم برگزار شد. یکی از موضوعاتی که در جریان این کنفرانس مطرح شد، تعریف تجاوز و مشخص ساختن شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جنایت تجاوز بود. در خصوص تعریف جرم تجاوز، دولتهای حاضر در اجلاس بازنگری موافقت کردند که مفاد قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب 14 دسامبر 1974 مبنا قرار گیرد و در خصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، کنفرانس توافق کرد که وضعیت مربوط به ارتکاب تجاوز، فارغ از عضویت کشور ذیربط در اساسنامه دیوان، بتواند طبق فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق شورای امنیت به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considerations on the Concept of the ‘Aggression’ in the Review Conference of the Statue of International Criminal Court

نویسنده [English]

  • Zeinab Pourkhaghan
چکیده [English]

From May 31 to June 11, 2010 in Kampala Uganda, the Review conference of the Rome Statute was held. One of the topics discussed during this conference was the definition of aggression and clarifying the conditions for exercising the jurisdiction of International Criminal Court. Regarding the definition of aggression, the present States in review conference agreed that the provisions of Resolution 3314 the UN Generral Assembly approved Dec. 14, 1974 could be based on the International Criminal Court. In this article we will analysis the different aspects of the conference and the challenges ahead of the concept of aggression in the statute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Criminal Court
  • aggression
  • Kampala
  • Review of the Statute of ICC
شایگان‌فرد، مجید، «دیوان کیفری بین‌المللی و صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 4، زمستان 1387.
شریعت‌باقری، محمدجواد «نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی»، بانک اطلاعات قوانین کشور، موجود در http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=761
نسیم‌فر، علی، «جرم تجاوز در دیوان کیفری بین‌المللی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیستم، شماره 4، زمستان 1385.
Amendments to the Rome Statute of the International Criminal Court on the Crime of Aggression, Resolution RC/Res.6, 28 June 2010.
Boge, Yassin A.M., The Council and the Court: Shared Objectives or Opposing Views on the Crime of Aggression, School of Law University College Dublin, 2007.
Charter of the International Military Tribunal.
Convention for the Definition of Aggression. Signed at London, July 3rd, 1933.
Cryer, Robert, Prosecuting International Criminal Crimes, Selectivity and the International Criminal Law Regime, Cambridge University Press, 2005.
Delupis, Ingrid Detter, The Law of War, Cambridge University Press, 2000.
Ferencz, Benjamin B., Enabling the International Criminal Court to Punish Aggression, Harvard Law School.
Glennont, Michael J., “The Blank-Prose Crime of Aggression”, The Yale Journal of International Law, vol. 35, 2010.
Heller, Kevin Jon, “Retreat from Nuremberg: The Leadership Requirement in the Crime of Aggression”, The European Journal of International Law, vol. 18 no. 3, 2007.
http://www.humanrightsiran.com/FA/InterView.aspx?ID=865
http://www.iccnow.org
http://www.un.org/icc.crime.htm visited in:7 july 2010
Jiang, Jenny Miao, The International Criminal Court: What in the World is the Crime of Aggression and Who in the World is to Say?, University of California, Berkeley- School of Law, 2004.
Kreb, Claus, “Time for Decision: Some Thoughts on the Immediate Future of the Crime of Aggression: A Reply to Andreas Paulus”, The European Journal of International Law, vol. 20, no. 4, 2010.
Kress, Claus, “The Crime of Aggression before the First Review of the ICC Statute”, Leiden Journal of International Law, no. 20, 2007.
Non-Paper by the Chai Further elements for a solution on the Crime of Aggression, RC/WGCA/2, Kampala 31 May – 11 June 2010.
Paulus, Andreas, “Second Thoughts on the Crime of Aggression”, The European Journal of International Law, vol. 20, no. 4, 2010.
Petty, Keith A., Sixty Year in the Making: the Definition of Aggression for the International Criminal Court, University Law Center, 2008.
Questions & answers on the crime of aggression and the united states: negotiations of the icc, A program of the united nations association of the united states of America, available at www.amicc.org
Report of the working group on the review conference, icc-asp/8/20/add.1
Resolution RC/Res. 6, Article 15 bis.
Resolution RC/Res. 6.
The question of defining the crime of aggression, United Nations association of Zealand, available at: www.unyanz.co.nz/LinkClick.aspx? fileticket=uC4YLPQYMGI%3D
Weisbord, Noah, Prosecuting Aggression, Harvard Law School, vol. 49, no. 1, 2008.
Wikipedia, the free encyclopedia, War of Aggression.