مبانی و اصول تعهد به دادن اطلاعات در بورس

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دگرگونیهایی که در دهه‌های اخیر در وضع روابط اقتصادی افراد جامعه رخ داده، دانشمندان مکتب حقوق و اقتصاد را به سوی ایجاد تحول در حقوق قراردادها، در راستای حمایت از اقشار ضعیف‌تر روابط اقتصادی، سوق داده است. یکی از عرصه‌های تغییر در حقوق قراردادها پردازش نظریه تعهد به دادن اطلاعات در بورس است که اگر چه هدف اولیه آن حمایت از سرمایه‌گذاران عادی بازار اوراق بهادار است اما به طور غیرمستقیم منجر به کسب اعتبار برای شرکتهای حاضر در بورس و کاهش هزینه‌های مبارزه با تقلب در بازار اوراق بهادار شده است. نظریه مذکور به گونه‌ای طراحی شده است که موجب افشای جزئیات گسترده‌ای در مورد شرکتهای بورسی می‌گردد. مقاله حاضر ابتدا به شناخت مبانی نظری تعهد به دادن اطلاعات در بورس پرداخته و سپس در صدد بیان اصول حاکم بر اجرای این تعهد می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamentals of Obligation for Providing Information to Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Mohammad Nowruzi
چکیده [English]

The recent evolutions in conditions of economic relations have prompt the scientists of the school of law and economics to make changes in contract law for the purpose of protecting the weaker classes. One of the changes in contract law is creation of the theory of obligation for providing information in stock exchange of which the first aim is to protect investors, but indirectly increases the prestige of listed companies and reduces the costs of fighting against fraud in market.The mentioned theory is designed in such a way that results into the wide disclosure of all dimensions of listed companies. This article seeks to identify the theoretical basis of the obligation for providing information for stock exchange and then it will represent the principles of performing this obligation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prestige of Companies
  • Fraud in the Market
  • Investors Protection
  • Market Efficiency
  • Disclosure Principles
باقری، محمود، (1385)، «اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستیهای حقوق خصوصی»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال هشتم، شماره نوزدهم، صص 88- 41.
باقری، محمود، (1385)، «نسبت عدالت توزیعی و تصحیحی در توزیع خطر میان دو طرف قرارداد غیرقانونی»، مجله حقوق تطبیقی، دوره جدید، شماره 2، صص 251-215.
قاسمی حامد، عباس، (1375)، «مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه»، مجله کانون وکلا، شماره 165، صص122-87.
کدخدایی، حسین، (1378)، مبانی مقررات بازار سرمایه، چاپ اول، تهران، بیمه مرکزی ایران.
Burn, Lachlan, (2008), “Disclosur in the EEA securities market-making sens of the puzzle”, Capital Market Law Journal, V. 3. No. 2
Bushee, B.J. and Leuz, (2005), “Economic consequences of SEC disclosure regulaton: Evidennce from the OTC bulltin board”, 39 Journal of Accounting and Ecomomics 2, pp. 112-150.
Davise, Paul L., (1997), Gower's Principles of Modern Company Law, sixth edition, oxford, Sweet & Maxwell.
Easterbrook, Frank H. and Fischel, Daniel R, (1984), “Mandatory disclosure and the protection of investors”, 70 Virginia Law Review 669, pp. 301-309.
Farrar, John H, Furrey Nigel E, Hannigan, Bernda M, (1991), Farrar's company law, Third edition, London, butter worths.
Fishman, Micheal and Kathlan, Hagerty (1992), “Insider Trading and the Efficiency of stock price”, 23 Rand Journal of Economics 106, pp. 88–132.
Friedman, Felice B. and Grose, Claire, (2006), “Promoting access to primary equity matkets: A legal and regulatory approach”, http:econ.world bank.org, working paper 3892.
Hargis, K. (2000), “International cross-listing and stock market development in emerging economies”, 9 International Review of Economics and Finance 1, pp. 101-122.
Hirschey, Mark and Zaima, Janis k, (1989), “Insider Trading, ownership structure, and the Market Assessment of Corporate sell-offs”, 44 Jounal of Financial Economics 971, pp. 67-112.
Mann, MD, (1993), “What Constitues a successful securities regulatory regim?”, 3 Australian Journal of Corporate Law 2, pp. 60-95.
Stamp, Mark, (1998), Practical Company Law, London, Sweet and Maxwell.
Umhoefer, Carol, (1992), “lnsider Trading Law in France 30”, Columbia Journal of Transnational Law, 1, pp. 89 -149.
www.Law.uc.edu/ccl/34Act/Sec3.html, visited date: 2007/7/11.