توصیف خواسته در قانون و رویه قضایی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب مشهد

چکیده

توصیف حقوقی به معنای تعیین جایگاه حقوقی موضوعات و مسائل و قرار دادن آنها ذیل عناوین حقوقی است. این توصیف در مورد خواسته که بخش مهم دعوای خواهان می‌باشد نیزاعمال می‌گردد. توصیف خواسته به این معناست که مقصود خواهان از طرح دعوا و عبارات و درخواستهای او معلوم گردد و اشتباه در بیان و عبارات، سبب مردود شدن دعوای او نشود. این مفهوم در حقوق ما ناآشنا است و دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص رویکرد روشنی ندارند. برای جبران بخشی از این نقص، در این نوشتار به بررسی این مسأله مهم و اثر آن در تصمیمات دادگاه می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Claim Description in the Law and Judicial Practice

نویسنده [English]

  • Abdollah Khodabakhshi
چکیده [English]

Legal description is to place the different subjects and issues under the
proper Legal title. To describe the claim in proper manner, the intention of the claimant should be cleared, the terms and the conditions should be crystallized and any mistakes may cause to rejection of the claim. There are some obscurities in the legal description of the claim in the law and practice in Iran's legal system.In thisarticle we will analysis the challenges and problems of the legal description of the claim in Iran's Law and practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Claim
  • Claimant
  • Jurisprudence
  • Legal Proceedings
ابوالمعارف، احمد، المستحدث فی القانون المرافعات الجدید و قانون الاثبات، منشأ المعارف، الاسکندریه، 1968.
آراء منتخب مراجع قضایی ایران، معاونت آموزش قوه قضاییه، نشر قضا، چاپ اول، 1386.
انصاری، باقر، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، نشر میزان، چاپ اول، 1387.
انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، الجزء الثانی، مؤسسه مطبوعات دینی، 1379.
بازگیر، یدالله، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء در آرای دیوان عالی کشور، نشر دانش نگار، چاپ دوم، 1381.
پورطهماسبی‌فرد، محمد و حسن محسنی، «اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، شماره 21، شماره پیاپی 190، پاییز 1384.
توسلی جهرمی، منوچهر، «ثبوت و اثبات»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 62، زمستان 1382، 137 الی 159.
جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، جلد سوم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، 1376.
خدابخشی، عبدالله، «تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت»، مجله پژوهشهای حقوقی، سال هفتم، شماره 14، پاییز و زمستان 1387، صص 335-291.
خدابخشی، عبدالله، استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری، انتشارات فکرسازان، 1384.
داوید، رنه و کامی ژوفره اسپینوزی، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه و تلخیص سیدحسین صفایی، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376.
رویه قضایی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران در امور مدنی، معاونت آموزش دادگستری استان تهران، نشر اشراقیه، چاپ اول، 1385.
سرکوب، اسماعیل حسین، الظاهر و دوره فی الاثبات، منشورات الحلبی الحقوقیه، 2009
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ اول، 1381.
شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان، چاپ اول، 1377.
غمامی، مجید و حسن محسنی، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، نشر میزان، چاپ اول، 1386، صص 96 و 147 الی 149.
کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، قواعد عمومی اثبات، اقرار و سند، نشر میزان، چاپ چهارم، 1385.
کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، نشر میزان، چاپ ششم، 1383.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، نشر یلدا، 1370.
کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد سوم، منطق حقوق، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1377، صص 317 و 318.
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، چاپ دوم، 1376.
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ دوم، 1376.
گزیدة آرای دادگاههای حقوقی، گردآوری و تدوین از محمدرضا کامیار(کارکن)، مجموعه اول، نشر حقوقدان، چاپ دوم، 1376.
گزیده‌ای از موارد تجدیدنظر فوق‌العاده در امور مدنی، معاونت قضایی دادگستری استان تهران، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1381.
متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1378.
متین، احمد، مجموعه رویه قضایی.
مجله قضاوت، ماهنامه دادگستری کل استان تهران، شماره 15.
مجموعه آیین دادرسی مدنی، جلد اول، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، چاپ هفتم، 1384.
مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر گزیده قوانین و مقررات سال 1382، جلد چهارم، نشر اشراقیه، چاپ اول، 1383.
محسنی، حسن، «عدالت آیینی؛ پژوهشی در نظریه‌های دادرسی عادلانه مدنی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، شماره 1، بهار 1387، صص 285 الی 319.
محمد بن مکی بن محمد (شهید اول)، قواعد فقه، ترجمه القواعد والفوائد، جلد اول، انتشارات دانشگاه فردوسی، چاپ اول، 1372.
مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال 1374، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ اول، 1378.
مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال 1376، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ اول، 1379.
مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال 1377، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ اول، 1380.
مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال 1381، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ اول، 1384.
مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال 1382، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ اول، 1385.
مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال 1383، اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چاپ اول، 1386.
نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 25، دارالکتب الاسلامیه، 1394ه‍ ق، الطبعه السادسه.