حقوق دفاعی متهم در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران

2 دانشجوی مقطع دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

3 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در روند انجام خدمات عمومی، همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمان خدمات عمومی وجود دارد که این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این مراجع خارج از قوه قضاییه و اکثراً در درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم است در مراحل رسیدگی، اصول دادرسی کارآمد وجود داشته باشد تا شبهه اجحاف حقوق وی نرود. ابزاری چون حق دفاع، حق برخورداری از وکیل، حق تجدیدنظرخواهی، مستند و مستدل بودن رأی و حق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت. در قوانین و مقررات فعلی این اصول در برخی موارد همسو با معیارهای بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته، ولی در بعضی حوزه‌ها هم با بی‌مهری و عدم اشاره روبه‌رو شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Right to Defense of Accused in Administrative Contravention Settlement Board

نویسندگان [English]

  • Ahmad Khosravi 1
  • Seyed Sajad Kazemi Serkaneh 2
  • Mojtaba Naghdi Nejad 3
1
2
3
چکیده [English]

In process of doing public services, there is occurrence of misuse and contravention crime by employee. There are tribunals (references) other than public courts for these contravention settlements, which are out of judiciary within Executive. And in another hand the employee is not in the same level of his office, so it is necessary to have principles of efficient trial over proceeding, till there have not been occurrence of breach of rights, principles like right of defense, right to appeals, right to compensation for miscarriage of justice. These principles in some cases is closed to international criteria but in some cases has been disrespected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right of defense
  • Administrative Contravention Settlement Tribunals
آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، انتشارات گرایش، چاپ اول، 1383.
امیرارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، جلد دوم، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1385، ص 118.
رضایی‌زاده، محمد‌جواد، تقریرات درس حقوق اداری ایران، کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال اول سال تحصیلی 88-1387.
ضیایی‌فر، محمدحسن، «حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی، در مرحله تحقیقات مقدماتی، با تأکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر»، نشریه حقوق اساسی، سال چهارم، ش 8، تابستان 1386.
کاوه، الهه، «مراجع قضایی (شبه قضایی) اداری و نظارت قضایی بر آنها»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،‌ 1385.
تازیکی‌نژاد، علی و جعفر شفیعی سردشت، «آیین دادرسی مالیاتی در ایران (ساختار، اصول راهبری، مشکلات و موانع)»، مجله پژوهشهای حقوقی، سال پنجم، ش 10، نیمسال دوم 1385، ص 267.
میرحسینی، حسن و محمود عباسی، حقوق و تخلفات اداری، تهران، انتشارات حقوقی، چاپ اول، 1378.
منصورآبادی، عباس، «حق تجدیدنظر در فرآیند دادرسی عادلانه»، اندیشه‌های حقوقی، سال سوم، ش 8، بهار و تابستان 1384.
محسنی، حسن، «اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در دعاوی مدنی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1384.
ویسبورت، دیوید و بایرون فردریکسون، دادرسی عادلانه، ترجمه فریده طه و لیلا اشرفی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1386.
هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1384.
هداوند، مهدی، «دادگاههای اختصاصی اداری در حقوق ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1378.
هداوند، مهدی، «مهار قدرت و تحول آن در حقوق اداری»، نشریه حقوق اساسی، سال چهارم، ش 8، تابستان 1386.
یاوری، اسدالله، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، ش 2، تابستان 1383.
Foulkes, David, Administrative Law, London, Butter Worths, Seventh Edition, 1990.