تحلیل حقوقی حمایتهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی مقطع دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

ارائه خدمات درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی یکی از تعهدات کوتاه‌مدت سازمان مزبور می‌باشد که در ماده 3 قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است. ارائه حمایت فوق‌الذکر به بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها مستلزم شرایطی است که در مقررات ذیربط مورد اشاره واقع شده است لذا تعیین مشمولان و شرایط برخورداری آنها از حمایت مزبور از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشد به ویژه آنکه تراکم مقررات مختلف در این خصوص سبب طرح دیدگاههای مختلفی میان حقوقدانان گردیده است. حمایتهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی به دو روش درمان مستقیم و غیرمستقیم صورت می‌گیرد که اصلی‌ترین اثر تقسیم‌بندی فوق در پرداخت فرانشیز توسط بیمه‌گذار ظاهر می‌گردد. هرچند پرداخت فرانشیز یکی از منابع تأمین‌کننده هزینه‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد لیکن تنها محل تأمین هزینه‌های مزبور نیست. توجه به این امر که سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌ای می‌باشد که انجام محاسبات اکچوآری در آن همانند هر نهاد بیمه‌ای دیگر دارای اهمیت می‌باشد لزوم بررسی منبع تأمین هزینه‌های درمانی را مطرح می‌سازد. پرداخت حق بیمه اصلی‌ترین منبع تأمین هزینه‌های درمانی سازمان می‌باشد که با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ابهاماتی در جایگزینی آن با حق سرانه درمان به وجود آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Analyses of Medical Protections of Social Security Organization

نویسنده [English]

  • Nasrin Tabatabaie Hesarie
چکیده [English]

One of short time obligations of social security organization (SSO) is medical service. This obligation is foreseen at article 3 of Iranian social security act. This protection to insured person and his family requires some conditions. Therefore determination of this conditions and nomination of included persons is very important. Especially there are several acts about this issue. Therefore lead to some disputes among the jurists. Medical protections are doing in two methods by S.S.O. (direct or indirect). The important effect of this classification appears in payment of franchise by insured person. Payment of franchise is one of financial resources to medical costs. It is necessary to take note of this fact that S.S.O. is an insurance organization that uses actuary calculations. Therefore financial resources for medical costs are important. Payment of premium is the most important resource of medical cost. After enact of mass insurance of medical services act, there are some ambiguities on replacement of premium with right per capita.

کلیدواژه‌ها [English]

  • included persons of medical protection
  • direct/ indirect medical services and medical costs
بادینی، حسن، جزوه درسی حقوق تأمین اجتماعی، دوره کارشناسی حقوق قضایی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، نیمسال دوم سال تحصیلی 85-1384.
جعفری، زهرا، «ادامه بیمه به صورت اختیاری»، فصلنامه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، سال دوم، پیش‌شماره 5، زمستان 1385.
جعفری، فاطمه، «مستمری بازماندگان در قانون تأمین اجتماعی»، فصلنامه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، سال سوم، ش 8، 1386.
دانش دهکردی، نوشین، بیمه همگانی خدمات درمانی از منظر قانون، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تابستان 1384.
رستمی اول، منصور، صنعت بیمه در آیینه فقه و حقوق به انضمام کلیاتی در خصوص بیمه درمانی، تهران، سازمان بیمه خدمات درمانی، چاپ اول، 1379.
رشوند، مهدی، «از کارافتادگی در حقوق ایران و فرانسه»، فصلنامه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، سال اول پیش‌شماره دوم، 1385.
صادقی، امیر، حقوق بیمه دریایی، تهران، مؤسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1370.
عراقی، سیدعزت‌الله و همکاران، درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، چاپ اول، 1386.
قاسمی، محسن، «بهره‌مندی بیمه‌شدگان تبعی از خدمات درمانی تأمین اجتماعی»، فصلنامه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، سال سوم، ش 8، 1386.
قاسمی، محسن، «مستمری بازماندگان»، فصلنامه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، سال اول، پیش‌شماره دوم، بهار 1385.
کاتوزیان، ناصر و محسن ایزانلو، مسؤولیت مدنی (جلد سوم: بیمه مسؤولیت مدنی)، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول، 1387.
کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری (مسؤولیت مدنی، غصب و استیفاء)، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم،
موحدیان، غلامرضا، حقوق کار به انضمام مباحثی از بیمه‌های تأمین اجتماعی کارگران، قم، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، 1381.