گروه منفعت اقتصادی در قانون برنامه پنجم توسعه

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی


عنوان مقاله [English]

Economic Interest Grouping in the Fifth Development Plan

نویسنده [English]

  • Saeed Haghani
آبراهامیان، یرواند، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، چاپ پنجم، 1389.
اخلاقی، بهروز، «مروری بر پیش‌نویس اصلاحی قانون تجارت پیشنهادی وزارت بازرگانی»، مجله پژوهشهای حقوقی، سال سوم، ش 6، پاییز و زمستان 1383.
اسکینی، ربیعا، «تأملاتی در خصوص قانون تجارت مصوب تیرماه 1384 هیأت وزیران»، مجله پژوهشهای حقوقی، سال هفتم، ش 14، پاییز و زمستان 1387.
اشمیتوف، کلایو ام.، حقوق تجارت بین‌الملل، ج 1، ترجمه بهروز اخلاقی و همکاران، تهران، سمت، چاپ اول، 1378.
الجریده الرسمیه المملکه المغربیه، النشره‌العامه، السنه الثانه و الثمانون، عدد 4678، 14 ذی‌الحجه 1419 (فاتح ابریل 1999).
حسینی شیرازی، کاظم، فقه العقود، ج1، قم، مجمع الفکر الاسلامی، الطبعه الثالثه، 1428 ه‍ ق.
حقّانی، سعید، «گروه منفعت اقتصادی»، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، 1389.
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، در: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، سال شصت و ششم، شماره 19204، 14 بهمن ماه 1389.
کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ 39، 1383.
کاشار، اولیویه، حقوق تجارت بین‌الملل، ترجمه رسول رضائیان، تهران، انتشارات مهر و ماه نو، چاپ اول، 1390.
کاشانی، محمود، «لایحه برنامه پنجم قابل طرح در مجلس نیست»، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، پاییز 1389، ش 41، دوره جدید (ش 210 پیاپی).
لایحه اصلاح قانون تجارت (فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها)، تهران، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی (دفتر مطالعات اقتصادی)، خرداد 1384.
لایحه تجارت تقدیمی به مجلس شورای اسلامی به تاریخ 84/5/10 و اعلام وصول و چاپ به تاریخ 87/7/13 در مجلس به‌شماره ثبت 114، قابل دسترسی در (بازبینی واپسین 18 ژانویه 2011):
<http://tarh.majlis.ir/files/38589376I-114%20%d8%ac%d9%84%d8%af%20%d8%a7% d9%88%d9%84.pdf>
Code Civil, Paris, Dalloz, 1973-74.
Hamel, Joseph et al., Droit commercial, Tome 1, Vol. 2 (sociétés, groupement d’intérêt économique, entreprises publiques), par Gaston Lagarde, Dalloz, Paris, 2e éd., 1980.
Lavabre, Christian, Le groupement d’intérêt économique, une expérience de liberté contractuelle, Paris, Librairie technique, 1972.
La Loi du 1er Juillet 1901 (version en vigueur au 26 Octobre 2010), Art. 1, disponible à: áhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte= LEGITEXT000006069570&date Texte=20101026ñ page consultée le 18 Janvier 2011.
Merle, Philippe, Droit commercial (sociétés commerciales), Paris, Dalloz, 12e éd., 2008.
Bulletin officiel, Royaume du Maroc, édition de traduction officielle, 88e année, no 4678, du 14 hija 1419 (1er avril 1999).
Council regulation (EEIG), no 2137/85 of 25 July 1985 on the European Economic Interest Groupings (EEIG). available at: áhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=CELEX:31985 R2137:EN:HTMLñ last visited January 18, 2011.