مسأله اساسی‌سازی نظم حقوقی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

اساسی‌سازی عبارت از فرایند تغییر و تحولی است که به سبب رخنه و نفوذ هنجارهای اساسی در گرایشهای مختلف حقوق و در نتیجه آغشتن مجموعه نظم حقوقی به این هنجارها به وجود می‌آید. شرایط تحقق اساسی‌سازی نظم حقوقی عبارتند از ویژگی هنجاری قانون اساسی، دخالت‌گری قانون اساسی، ایجاد دادرسی اساسی و انتشار هنجارهای اساسی در نظم حقوقی. اثرات مهم اساسی‌سازی بر نظم حقوقی عبارتند از تنظیم اساسی حیات سیاسی و اجتماعی، تضمین اساسی حقوق و آزادی‌ها، پاک‌سازی نظم حقوقی از هنجارهای غیرمردم‌سالارانه و وحدت تدریجی گرایشهای مختلف حقوق.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Issue of Constitutionalization of the Legal Order

نویسنده [English]

  • Javad Taghizadeh
چکیده [English]

 
Constitutionalization is a process of change and evolution which is created through the effect of constitutional norms on various branches of law and as a result of integration of these norms into the legal order as a whole. Conditions for realization of constitutionalization of the legal order are as follows: Normativity of the Constitution, Interventionism of the Constitution, Creation of a Constitutional Justice, and Diffusion of Constitutional Norms in the Legal Order. Also, important effects of constitutionalization on the legal order are: Constitutional Regulation of Political and Social Life, Constitutional Guarantee of Rights and Freedoms, Purification of the Legal Order of Non-Democratic Norms, and Progressive Unification of various branches of law. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution
  • Constitutional Norms
  • Constitutionalization
  • Legal Order