دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، فروردین 1386، صفحه 1-405 
ارزیابی و نقد برخی محورهای قانون جدید دیوان عدالت اداری

صفحه 373-389

گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشکده حقوقی شهردانش