دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، مهر 1386، صفحه 1-307