سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ در چارچوب‌ قراردادهای‌ ساخت‌، بهره‌برداری‌ و انتقال‌ با نگاهی‌ بر قانون‌ تشویق‌ و حمایت‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ مصوب‌ 1381

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

چکیده

استقبال‌ چشمگیر کشورها، خصوصاً کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از اجرای‌ پروژه‌های‌ صنعتی‌ و زیر بنایی‌ به‌ شیوه‌ بی‌.او.تی‌.، موجب‌ شده‌ است‌ تا نقش‌ این‌ روش‌ در به‌ ثمر رساندن‌ اینگونه‌ طرحها، هر روز نسبت‌ به‌ گذشته‌ پررنگ‌تر شود. لذا با توجه‌ به‌ اینکه‌ شیوه‌ بی‌.او.تی‌. یکی‌ از ابزارهای‌ حیاتی‌ توسعه‌ طرحهای‌ زیربنایی‌ تلقی‌ می‌شود و از طرفی‌ تنگناهای‌ حقوقی‌، مسائل‌ اقتصادی‌ و ملاحظات‌ سیاسی‌ همواره‌ بر این‌ شیوه‌ تأثیر منفی‌ داشته‌اند، بررسی‌ و شناسایی‌ این‌ شیوه‌ به‌ منظور ارائه‌ راهکارهای‌ مناسب‌ ضروری‌ به‌ نظر می‌رسد. از این رو شناسایی‌ برخی‌ اجزاء و عناصر این‌ شیوه‌ که‌ ساختار حقوقی‌ آن‌ را تشکیل‌ می‌دهند، موضوع‌ مقاله‌ حاضر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foreign Investment in Context of B.O.T. Contracts and the Iranian Foreign Investment Promotion and Protection Act

نویسنده [English]

  • Maryam Ebrahimi
چکیده [English]

Foreign investment which is an important economic phenomenon, involves  transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets. The Islamic Republic of Iran as a developing country has increasingly need to promotion of foreign investment. The Iranian foreign investment promotion and protection act was adopted by the parliament in 2002. B.O.T. (Build, Operate, Transfer) contracts regarded as one of the important devices for promotion and protection of foreign investment in the Iranian Law. The present article reviews the B.O.T. contracts in the Iranian foreign investment promotion and protection Act.