دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار 1385، صفحه 1-318 
12. چارچوب‌ حقوقی‌ قطعنامه‌ 1696 شورای‌ امنیت‌ در مورد برنامه‌ هسته‌ای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

صفحه 289-294

گروه‌ پژوهشی‌ حقوق عمومی و بین‌الملل‌ پژوهشکده‌ حقوقی‌ شهردانش‌