مصلحت‌اندیشی‌ هیأت‌ عمومی‌ دیوانعالی‌ کشور در واگذاری‌ رسیدگی‌ برخی‌ جرائم‌ اطفال‌ به‌ دادگاه‌ کیفری‌ استان

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Expediency of the General Board of the Supreme Court in Referring Juvenile Delinquency to County Criminal Courts

نویسنده [English]

  • Ali Khaleghi