دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، مهر 1385، صفحه 1-369 
مبارزه کیفری با تقلب مالیاتی در حقوق فرانسه

صفحه 297-309

ژان پرادِل؛ میشل دانتی-ژوان؛ علی خالقی