بررسی‌ معیار سنی‌ مشارکت‌ در انتخابات‌ عمومی‌: حقوق ایران‌ و حقوق تطبیقی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

چکیده

 در جوامع‌ امروزی‌ به‌ دلیل‌ کثرت‌ جمعیت‌ و پیچیدگی‌ امور عمومی‌، مدیریت‌ آن‌ از طریق‌ فرایند موسوم‌ به‌ انتخابات‌، به‌ نمایندگان‌ اجتماع‌ سیاسی‌ سپرده‌ می‌شود. یکی‌ از موضوعات‌ مهم‌ در این‌ رابطه‌، ضوابط‌ تعریف‌ و تشخیص‌ «انتخاب‌کنندگان‌» است‌. در کلیه‌ کشورها، شاخص‌ سنی‌ اعضای‌ جامعه‌ را به‌ عنوان‌ یکی‌ از این‌ ضوابط‌ برگزیده‌اند اما در تعیین‌ کمیت‌ آن‌ اتفاق نظر ندارند. یک‌ رهیافت‌ برای‌ نگریستن‌ به‌ این‌ موضوع‌، تمرکز بر عقلانیت‌ تصمیم‌گیری‌ و قدرت‌ تشخیص‌ انتخاب‌کنندگان‌ و رهیافت‌ دیگر، اکتفا به‌ حضور حداکثری‌ شهروندان‌ در انتخابات‌ به‌ منظور افزایش‌ مشروعیت‌ شکلی‌ نظام‌ سیاسی‌ است‌. در این‌ نوشتار ضمن‌ ارزیابی‌ شرط‌ سنی‌ انتخاب‌ کنندگان‌ در حقوق ایران‌ و حقوق تطبیقی‌، اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ موجود توجیه‌ می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Age Criterion to Vote in General Elections: Iran and Comparative Law

نویسنده [English]

  • International & Public Law Research Group of SDIL
چکیده [English]

Nowadays the representative democracy i.e. application of sovereignty by people's representatives, is a common principle in theory and practice of public law. Definition of the people as electors or voters is an important issue in this situation. In all countries, "age" is recognized as a criterion for electors, but its quantity is not consistent. In legal viewpoint, more quantity of the age and suffrage, more the quality and logic in decisions of electors. This article analyzes the age criteria to vote in Iranian legal system and comparative election law. The article concludes that Iranian election laws shall be amended and increase the age threshold of voting from 15 and/or 16 to 18 years old.