دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، مهر 1384، صفحه 1-304 
4. بررسی‌ معیار سنی‌ مشارکت‌ در انتخابات‌ عمومی‌: حقوق ایران‌ و حقوق تطبیقی

صفحه 97-126

گروه‌ پژوهشی‌ حقوق عمومی‌ و بین‌الملل‌ پژوهشکده‌ حقوقی‌ شهردانش‌


5. سازوکار اجرای‌ احکام‌ دیوان‌ اروپایی‌ حقوق بشر

صفحه 127-145

یورگ‌ پولاکیه‌ ویکس‌؛ مازیار پیهانی