نگرشی‌ تطبیقی‌ بر نحوه‌ انعکاس‌ جرم‌ رشوه‌ در سیستم‌های‌ حقوقی‌ فرانسه‌، ایتالیا، سوئیس‌ و چین‌

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

جرم‌ رشوه‌ امروزه‌ یکی‌ از معضلات‌ نظام‌های‌ ملّی‌، منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌ است‌. معضلی‌ که‌ ایجاب‌ می‌کند که‌ تمام‌ سیستم‌های‌ حقوقی‌ کشورها با اتخاذ سیاست‌ جنائی‌ هماهنگ‌ علیه‌ این‌ پدیده‌ شوم‌ بسیج‌ شوند. در این‌ راستا کشورهای‌ اروپایی‌ مورد مطالعه‌ (فرانسه‌، ایتالیا، سوئیس‌) از یک‌ سو و کشور چین‌ از سوی‌ دیگر عمل‌ رشوه‌ را در قوانین‌ کیفری‌ خود جرم‌ تلقی‌ و برای‌ آن‌ مجازات‌هایی‌ مقرر نموده‌اند . مطالعه‌ تطبیقی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ نسبت‌ به‌ عناصر متشکله‌ جرم‌ رشوه‌ میان‌ سیستم‌های‌ حقوقی‌ کشورهای‌ مورد مطالعه‌ هماهنگی‌ قابل‌ توجهی‌ وجود دارد. در خصوص‌ پاسخ‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ علیه‌ این‌ جرم‌، اگرچه‌ راجع‌ به‌ مجازات‌ اصلی‌ کیفری‌ (حبس‌ و جزای‌ نقدی‌) مسیر هماهنگی‌ را طی‌ نموده‌اند اما نسبت‌ به‌ پاسخ‌های‌ بازدارنده‌ تفاوت‌هایی‌ ملاحظه‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Approach to crime of Bribery in the Legal Systems of France, Italy, Switzerland and China

نویسنده [English]

  • Seyed Hossein Hosseini
چکیده [English]

The main issue discussed this article is the role of Iranian Judiciary in implementation of international conventional and customary obligations. The argues that the Iranian judiciary and its judges ought act their legal duty i.e.: settlement of disputes and punishment of unlawful behaviors within law framework, based on both domestic and international laws. However, the Iranian legal system has not completely developed in this aspect. In spite of art. 9 of Iranian Civil Code on acceptance legally binding force of treaties ratified by Iranian parliament, the status of international customary obligations of the state and their implementation by the courts is not clear. The author in particular in the light of international responsibility, believes that implementation of international legally binding obligations in internal courts, is an established rule in the contemporary international law. Therefore, the Iranian legal system shall be developed in this case. The new Jurisprudence of a Tehran Public Court on obligatory status of implementation of the United Nations Charter and the relevant Security Council Resolutions for the Iranian courts has a legal consequence of its acceptance in the parliament, is the main focus here.