دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، مهر 1383، صفحه 1-295