دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز 1383، صفحه 1-295