حقوق بین‌الملل معاصر: حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض؟

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دکترای حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دکترای حقوق بین‌الملل، مدرس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده

تعارض میان قواعد و هنجارها در هر سیستم قانونی می‌تواند مشکل‌ساز باشد، زیرا وجود تعارض می‌تواند به عنوان تهدیدی علیه تمامیت و کارایی حقوق محسوب می‌شود. اساساً موضوع تعارض میان هنجارها با موضوع وجود سلسله‌مراتب میان قواعد حقوق بین‌الملل در ارتباط است. در حقوق بین‌الملل کلاسیک که غالباً به عنوان حقوق ناشی از هم‌زیستی شناخته می‌شود، روابط به طور عمده، دوجانبه بوده و تعارض‌های هنجاری منطبق با الگوی دوطرفه است. تحولات حقوق بین‌الملل، ضرورت ایجاد یک سلسله‌مراتب در نظام‌های هنجاری حقوق بین‌الملل را ایجاب می‌نماید. آنچه مسلم است اینکه ساختار کنونی حقوق بین‌الملل تاکنون نتوانسته است به عالی‌ترین سطح ممکن برسد و به عنوان الگو مطرح باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Law: The Law Based on the Coordination or Conflict?

نویسندگان [English]

  • Hooriyeh Hosseini Akbarnezhad 1
  • Hale Hosseini Akbarnezhad 2
1 Ph.D. in International Law and Faculty Member of Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Ph.D. in International Law, Lecturer at University and Researcher
چکیده [English]

One of the most prominent and urgent problems in international governance is how the different branches and norms of international law interact, and what to do in the event of conflict. The potential for conflict between norms seems inherent in any legal system. As far as norms of international law are concerned, there are a number of variables that make conflict an even more inevitable occurrence. Most of the reasons why conflict arises in international law are inherent in the nature of international law. A more practical consequence of international law essentially being created only by state consent is that many international norms are left unclear and in potential conflict with other norms. There is no inherent hierarchy as between the different sources of international law traditionally referred to (treaties, custom, general principles of law and unilateral acts of states or international organizations). In principle, they all have the same binding force. Even the higher standing of jus cogens is unrelated to its source. The emergence of the concept of jus cogens, essentially in the second half of the twentieth century, corresponds to an awareness that not all norms of international law should have the same status. Some of them protect so important and universal a value, such as the prohibition on genocide, that they have a hierarchical standing that is higher than other norms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Law
  • conflict
  • norm
  • Hierarchy
الف) منابع فارسی
آن گلندون، مری. «مبانی حقوق بشر: کاری نیمه‌تمام». ترجمه علیا هاشمی. مجله حقوق بشر (مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید) 4 (1388): 68-51.
اسدی، طیبه. «آزادی بیان و هتک حرمت ادیان و پیامبران در اروپا از منظر حقوق بشر». مجله پژوهش‌های حقوقی 10 (1385): 146-113.
بصیری، محمدعلی، داود نجفی. «حقوق بشر و اخلاق زیست‌محیطی». حقوق بشر (مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید) 4 (1388): 80-69.
جلالی، محمود، امیر مقامی. «کارکرد حقوق بین‌الملل در فرایند جهانی شدن». فصلنامه حقوق 41 (3) (1390): 116-97.
حدادی، مهدی. «ممنوعیت حجاب اسلامی در اروپا از نظر موازین حقوق بشر». مجله پژوهش‌های حقوقی 9 (1385): 122-97.
زارعی، محمدحسین. «مروری بر قانون حقوق بشر 1998 انگلستان». سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی 4 (1387): 206-169.
زمانی، سید قاسم. «راهکار تعقیب متهمان به جنایات بین‌المللی در غزه بر اساس گزارش گلدستون: صلاحیت جهانی». مجله پژوهش‌های حقوقی 15 (1388): 127-103.
سادات اخوی، سیدعلی. «قاعده «قانون مطلوب‌تر» به عنوان ضابطه حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 72 (1385): 220-201.
شهبازی، آرامش. نظام حقوق بین‌الملل (وحدت در عین کثرت). تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1389.
عبداللهی، محسن، «مصونیت کیفری سران دولت در حقوق بین‌الملل: از مصونیت مطلق تا حکم جلب عمر البشیر». سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی4 (1387): 125-83.
فلسفی، هدایت‌الله. «توالی معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، همبودی و تعارض تعهدات دولت‌ها». سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی 1 (1384): 78-5.
قاری سیدفاطمی، سید محمد، مهدی بالوی. «دولت مدرن حق بنیاد». ویژه‌نامه مجله تحقیقات حقوقی 7 (1390): 323-293.
قنبری جهرمی، محمدجعفر، زهرا محمودی کردی. «نقش اقدامات مبتنی بر روش‌ها و فرایندهای تولید غیرمرتبط با محصول (NPRPPMs) در حفاظت از محیط زیست جهانی و موانع اعمال آنها در WTO». مجله تحقیقات حقوقی 8 (1391): ۳۸۴-۳۴۹.
ماندگار، مصطفی. «جستاری در جهانی شدن و تحول در قراردادهای انتقال تکنولوژی». فصلنامه حقوق 41 (3) (1390): 314-297.
موسوی، سید فضل‌الله، فهیمه قیاسیان. «جبران زیست‌محیطی در حقوق بین‌الملل». فصلنامه حقوق 41 (1) (1390): 346-327.
هستر میر، هولگر. حقوق بشر و سازمان جهانی تجارت. ترجمه و تحقیق هاله حسینی اکبرنژاد و حوریه حسینی اکبرنژاد. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1389.
ب) منابع انگلیسی
Alvarez, José. “The New Treaty Makers.” Boston College International and Comparative Law Journal 25 (2002): 213-234.
Brownlie, Ian. Principles of Public International Law. Oxford: Clarendon, 1998.
Brunnée, Jutta, Stephen Toope. “International Law and Constructivism: Elements of an Interactional Theory of International Law.” Columbia Journal of Transnational Law 39 (2000): 30-47.
Czaplinski, W., G. Danilenko. “Conflict of Norms in International Law.” NYIL 21 (1990): 3-42.
Garapon, Antonio. “Three Challenges for International Criminal Justice,” Journal of International Criminal Justice 2 (2004): 716-726.
Hafner, Gerhard. “Risk Ensuing from Fragmentation of International Law”. ILC, Report on the Work of its 52nd Session, General Assembly Official Records, 56th Session, Supplement No. 10, A/55/10.
Kelly, Claire. “The Value Vacuum: Self-enforcing Regimes and the Dilution of the Normative Feedback Loop.” Michigan Journal of International Law 23 (2001): 673-733.
Kontou, Nancy. The Termination and Revision of Treaties in the Light of New Customary International Law. Oxford: Clarendon, 1994.
Pauwelyn, Joost. Conflict of Norms in Public International Law (How WTO Law Relates to other Rules of International Law). Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
Pavoni, Riccardo. “Mutual Supportiveness as a Principle of Interpretation and Law- Making: A Watershed for the WTO-and–Competing-Regimes’ Debate?.” European Journal of International Law 21(3) (2010): 649-658.
Posner, Richard. Overcoming Law. Cambridge: Harvard University Press, 1995.
Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate and Others, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), judgment by the House of Lords of 24 March 1999 [2000] AC.
Reisman, Michael. “International Law after the Cold War.” AJIL 84 (1990): 859-866.
Rosenne, S. “The Perplexities of Modern International Law. General Course on Public International Law.” RdC 291 (2001): 9-35.
Sadat Akhavi, Seyed-Ali. Methods of Resolving Conflict between Treaties, Graduate Institute of International Studies (series). Leiden: Brill Academic Publishers, 2003.
Simma, B, AL Paulus. “The “International Community”: Facing the Challenge of Globalization.” EJIL 9 (1998): 266-277.
Slaughter, Anne-Marie. “International Law in a World of Liberal States.” EJIL 6 (1995): 503-538.
Spelliscy, Shane. “The Proliferation of International Tribunals: A Chink in the Armor.” Columbia Journal of Transnational Law 40 (2001): 143-176.
Stoll, P – T, B Berger (eds). International Goverence for Enviroment and Sustainable Development, Goettingen Workshop 10 – 11 December 2001 in Goettingen, Germany, 2001.
Villiger, Mark. Customary International Law and Treaties, a Manual on the Theory and Practice of the Interrelation of Sources. The Hague: Kluwer, 1997.
Vranes, Erich. “The Definitions of ‘Norms Conflict’ in International Law and Legal Theory.” European Journal of International Law 17(2) (2006): 395-418.
Wolfrum, R. “Purposes and Principles of International Eviromental Law.” GYIL 33 (1990): 308-330.
Wolfrum, Rudiger, NeleMatz. Conflicts in International Environmental Law. Berlin/ London: Springer, 2003.