دوره و شماره: دوره 16، شماره 32، آذر 1396، صفحه 1-326 
مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار

صفحه 59-97

شهرام کریمی تازه کند؛ محمود عرفانی؛ جواد واحدی‌زاده


حقوق بین‌الملل معاصر: حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض؟

صفحه 99-128

حوریه حسینی اکبرنژاد؛ هاله حسینی اکبرنژاد


بررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة 852 قانون مدنی

صفحه 129-143

سید محمدصادق طباطبایی؛ فاطمه کریمی