مقایسه نحوه صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونیکی مطمئن در حقوق کشورهای مختلف

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

به طور کلی روش صدور اسناد رسمی، تفاوت‌های بسیاری با روش صدور اسناد الکترونیکی مطمئن دارد، زیرا برای صدور اسناد رسمی، متقاضیان باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه حضوری داشته باشند و در اینجاست که سردفتر علاوه بر بررسی هویت، رضایت، اهلیت و ... متقاضی به بررسی و تأیید انتساب امضای زیر سند به او می‌پردازد، این در حالی است که گرچه برای صدور گواهی‌های دیجیتالی مراجع خاصی در مقررات پیش‌بینی شده است ولی پس از صدور کلیدهای رمزنگاری و گواهی‌های دیجیتالی، هیچ شخص یا نهاد مسؤولی بر صدور اسناد الکترونیکی مطمئن نظارتی ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد که حداقل از نظر مقررات حاکم بر صدور، نمی‌توان سند الکترونیکی مطمئن را مشابه سند رسمی دانست و به همین جهت نباید آثار مشابهی را نیز برای این اسناد پیش‌بینی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing between Issuing of Notarize Acts and Secure Electronic Documents in Legal Systems of Some Countries

نویسندگان [English]

  • Dr. Abbas Karimi 1
  • Amir Sepahi 2
1 Professor at University of Tehran
2 Ph.D. Candidate in Private Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

Generally there are many differences between the method of issuing notarize acts and secure electronic documents. For the issuing of notarize acts, applicant should be showing up personally in face of notaries, So in this step the notaries can investigate for applicant’s identity, consent, capacity and ... .Moreover notaries can confirm the signature is on assignment to applicant. Although there are some legal authorities for issuing of digital certifications but after issuing of encryption keys and digital certifications, there are not any legal authorities for supervising on issuing of secure electronic documents. Therefore the issuing of notarize acts and secure electronic documents are not same. Hence they cannot have same legal effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Substantive Conditions of Issuing Notarize Act
  • Configuration Conditions of Issuing Notarize Act
  • Issuing Digital Signature
  • Issuing Digital Certification
  • Issuing Secure Electronic Document
الف) منابع فارسی
آیین‌نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. دانشنامه حقوقی. جلد دوم. چاپ پنجم. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1376.
حسینی، سیدعلی و موسی‌الرضا رضایی. حقوق مردم در دفاتر اسـناد رسمی و ادارات ثبت اسناد. چاپ اول. تهران: انتشارات همسفر، 1388.
حسینی‌نژاد، حسینقلی. «سردفتر در حقوق فرانسه». ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران 14 (1378): 49-35.
حسینی‌نیک، سید حسین. «احراز هویت و ابراز رضایت در تنظیم اسناد رسمی». ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران 86 (1387): 74-48.
سلطانی، علیرضا. کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه. «سند رسمی و مأموریت‌های سردفتر در فرانسه». 5 مهر 1391، http://www.notary.ir.
شهبازی، کیوان. «بررسی تطبیقی جایگاه دفاتر اسناد رسمی فرانسه و ایران». ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران 38 (1387): 101-80.
شهری، غلامرضا. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ بیست و چهارم. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علامه طباطبایی، 1387.
صداقت‌زاده، رضا. «شرایط صوری عقود و ایقاعات و اعتبار اسناد رسمی». پایان‌نامه کارشناسی، تهران: دانشگاه علوم قضایی، 1333.
طباطبایی، سید حسین. «الزامات حقوقی امنیت تجارت الکترونیک (با تأکید بر حقوق ایران و قواعد بین‌المللی)». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، سال تحصیلی 1389-1388.
عباسی داکانی، خسرو. «شرحی بر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن». ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران 91 (1388): 57-17.
عباسی داکانی، خسرو. حقوق ثبت اسناد. چاپ دوم. تهران: نشر میزان، 1388.
عبدالهی، محبوبه. «دلیل الکترونیکی در دعوای حقوقی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، 1387.
فدوی، سلیمان. حقوق ثبت املاک و مقررات دفاتر اسناد رسمی. چاپ سوم. تهران: انتشارات طرح نوین اندیشه، 1388.
قانون تجارت الکترونیکی.
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی.
قانون ثبت اسناد و املاک.
قانون راجع به رشد متعاملین.
کریم‌پور، مهدی. مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک و شیوه ثبت سند در دفاتر اسـناد رسمی و ازدواج و طلاق. تهران: ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، 1378.
لینان دبلفن، زویه. حقوق تجارت الکترونیک. چاپ دوم. ترجمه ستار زرکلام. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390.
ب) منابع انگلیسی
Arizona Notary Public Reference Manual, 2010.
Blyth, Stephen. “Slovenia's Electronic Commerce and Electronic Signature Act: Enhancing Economic Growth with Secure Cyber Transactions.” ICFI Journal of Cyber Law 4 (2007): 8-33.
Boudrez, Filip. “Digital Signatures and Electronic Records.” Archival Science 2 (2007): 179-193.
Brazell, Lorna. Electronic Signatures Law and Regulation. First Ed. London: Sweet & Maxwell, 2004. 
Kansas Notary Public Handbook, 2012.
Miller, Roger, and Jentz Gaylord. Business Law Today. 6th Ed. USA: Thomson - South Western, 2003.
Model Notary Act 2010.
Nait-Sidi-Moh, Ahmed, and Maxime Wack. “Modelling of Process of Electronic Signature with Petri Nets and (Max, Plus) Algebra.” Computational Science and Its Applications 3483 (2005): 792-801.
Pagnoni, Anastasi, and Andrea Visconti. “Secure Electronic Bills of Lading: Blind Counts and Digital Signatures.” Electronic Commerce Research 3-4 (2010): 363-388.
Piombio, Alfred. Notary Public Handbook-Principles-Practices & Casesl. First Ed. New York: Poughkeepsie, 1997.
UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.
UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures.
UNCITRAL, Promoting Confidence in Electronic Commerce: Legal Issues on International Use of Electronic Authentication and Signature Methods. First Ed. Vienna: United Nation, 2009.
Unnamed, “What Notaries Need to Know: Answers to Your Most Frequently Asked Questions.” Teller Vision 1303 (2002): 4-7.
Vacca, John. Public Key Infrastructure - Building Trusted Applications and Web Services. First Ed. USA: Auerbach Publications, 2004. 
Van Den Bergh, Roger, and Yves Montangie. “Competition in Professional Services Markets: Are Latin Notaries Different?.Journal of Competition Law and Economics 2 (2006): 189-214.