دوره و شماره: دوره 17، شماره 33، اردیبهشت 1397، صفحه 1-293 
قانون‌گذاری کیفری

صفحه 253-276

10.48300/jlr.2018.65518

لیندزی فارمر؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سیده سارا میرباذل؛ سید بهمن خدادادی