حقوق بشر مهاجران غیرقانونی: چالش‌های موجود

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق عمومی، رئیس گروه دعاوی دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی (دفتر مرکزی)

چکیده

شمار قابل توجهی از افرادی که جهت مهاجرت راهی کشورهای دیگر می‌شوند افرادی هستند که طرق قانونی ورود به کشور جدید را طی نمی‌کنند. این افراد که مهاجر غیرقانونی نامیده می‌شوند تا زمان کسب وضعیت مهاجر قانونی و یا پناهنده از حقوق اولیه انسانی برخوردارند، حقوقی که بر قواعد بین‌المللی حقوق بشر مبتنی می‌باشد و واجد جنبه حداقلی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Illegal Migrant's Human Rights: Challenges Ahead

نویسنده [English]

  • Maryam Mahdavi
L.L.M in Public Law, Head of Commission Group Claims of Legal Office (University of Applied Science and Technology - Central Branch)
چکیده [English]

Protection of asylum seeker and Illegal migrants human rights, has often been difficult due to the need of states to regulate unwanted migration flows. International Mechanisms of Human Rights play an important role in protecting the rights of these individuals, through a set of human rights. In cases involving illegal migrants and asylum-seekers, Courts was often in difficult position, given the contradictions that could arise from the protection of human rights and the legitimate aim of States to control the entry, residence and expulsion of aliens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illegal Migrants
  • Human rights
  • Migrants
  • Human dignity
  • Protection
  • Asylum - Seekers
الف) منابع فارسی
برومند. شهرزاد، سید فخرالدین فخر حسینی، صفیار امینی، سمیه شاه‌حسینی. امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب (مطالعه تطبیقی). چاپ اول، تهران: مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1387.
شهبازی. آرامش و امیر چهل‌امیرانی. حمایت از مهاجران غیرقانونی در حقوق بین‌الملل. چاپ اول. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1395.
کاویانی‌ راد. مراد. «پردازش مفهوم امنیت زیست‌محیطی: رابطه امنیت و اکولوژی». فصلنامه ژئوپلتیک 3 (پاییز1390): 100-80.
کر، پائولین. «امنیت انسانی». ترجمه سید جلال دهقانی فیروزآبادی. فصلنامه مطالعات راهبردی 3 (پاییز 1387): 626-601.
مجتهدزاده، پیروز. جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی. تهران: سمت، 1381.
نویدنیا. منیژه. «درآمدی بر امنیت اجتماعی». فصلنامه مطالعات راهبردی 19 (بهار 1383): 78-55.
ب) منابع انگلیسی
Buzan, Barry, and Ole Waever. Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Rienner Publisher, 1998.
De Haas, H. “International Migration, Remittances and Developments: Myths and Facts.” Third World Quarterly 28: 8 (2005): 1269-1284.
Joseph S., Schultz J, Castan M. the International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials Commentary. London: Oxford University Press, 2000.
Kaminis, Yorgos. “Without a Residence Permit: The Protection of Asylum-Seekers and Illegal Immigrants. Workshop, June 10, 2009, www. theioi.org/.../ Stockholm%20Conference_13.%20Workshop%203_Yorgos%20Kaminis.pdf.
Lavenex, Sandra. “Migration and the EU’s New Eastern Border: between Realism and Liberalism.” Journal of European Public Policy 8: 1 (2001): 24-42.
Mcdonald, David A. “Lest The Rhetoric Begin: Migration, Population and the Environment in Southern Africa.” Geoforum 30 (1999): 13-25.
Ramji-Nogales, Jaya. “Undocumented Migrants and the Failures of Universal Individualism.” Vanderbilt Journal of Transnational Law 47: 3 (2014): 699-763.
Ratha, Dilip. “Leveraging Remittances for Development.” Migration Policy Institute 1 (2007): 1-16. www.migrationpolicy.org/pubs/MigDevPB_062507.pdf.
Steve, John, and Smith. The Globalization of World Politics: an Introduction to International Relations. New York: Oxford University Press, 2017.
WANG, XIA. “Undocumented Immigrants as Perceived Criminal Threat: A Test of the Minority Threat Perspective.” Criminology 50: 3 (2012): 743-776.
Weiner, Myron. “Security, Stability, and International Migration.” International Security 17: 3 (1992/1993): 91-126.