دوره و شماره: دوره 17، شماره 36، بهمن 1397، صفحه 1-292 
9. تعویق صدور حکم و آثار آن

صفحه 211-236

محمدجواد علیزاده گودرزی؛ ابوالفتح خالقی