جایگاه قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در میان منابع حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هنگام بحث پیرامون منابع حقوقی بین‌المللی ذهن اکثر نویسندگان به سمت مادة 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری منعطف می‌شود. با توجه به جایگاه والای دیوان در عرصة حقوق بین‌الملل به‌عنوان نهادی قضایی متشکل از برجسته‌ترین حقوق‌دانان بین‌المللی این امر چندان خلاف واقع به نظر نمی‌رسد. بااین‌وجود بایستی اذعان داشت که این فهرست جنبه حصری نداشته و تنها به بیان منابع موردنیاز دیوان پرداخته است. در این نوشتار به تحلیل رابطه میان قطعنامه‌های مجمع عمومی و منابع ذکرشده در اساسنامه دیوان می‌پردازیم. با در نظر گرفتن ماده 38 اساسنامه دیوان ابتدا به جایگاه قطعنامه‌های مجمع عمومی در میان معاهدات و به تبع آن اعلامیه‌ها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی خواهیم پرداخت و سپس سایر منابع یعنی عرف، اصول کلی حقوقی، دکترین و رویه قضایی را موردبحث قرار خواهیم داد. با توجه به اهمیت قاعده آمره، رابطه میان قطعنامه‌ها و این قاعده آخرین موضوعی است که در این قسمت به آن خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است قاعده آمره خود منبع مستقلی محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند ریشه‌ای عرفی یا معاهده‌ای داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Resolutions of the UN General Assembly among the Sources of International Law

نویسنده [English]

  • jamshid Mazaheri
Master of International Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

When discussing the sources of international law, every publicist would think of article 38 of the status of the International court of justice. This does not seem to be contradictory with the reality of international society of states, regarding the high status of the court as a judicial institution composed of prominent lawyers. However, it should be acknowledged that the list is not the only source; in fact, it only addresses the court applicable sources. In this article the relationship between the resolutions of the General Assembly and the sources mentioned in the Status of the court will be analyzed. Regarding Article 38 of the status of the court, we will first consider the status of resolutions among the treaties and then international custom, general principles of law and judicial decisions will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Assembly Resolutions
  • Sources of International Law
  • International Court of Justice
  • International Community of States

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
اعلامیه جهانی حقوق بشر.
جمالی، حمیدرضا. «میراث مشترک بشریت،‌ مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین‌الملل». ‌فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 31 (زمستان 1389): 108-69.
حبیبی، حسن، مترجم. حقوق بین‌الملل عمومی. چاپ اول. تهران: انتشارات اطلاعات، 1382، 535.
زمانی، ‌سید قاسم. ‌»جایگاه قاعدة آمره در میان منابع حقوق بین‌الملل». ‌مجله حقوقی 22 (بهار و تابستان 1377): 344-317.
زمانی، سید قاسم. جزوه درسی حقوق بین‌الملل بشر. دوره کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، سال تحصیلی 1391-1390.
زمانی، سید قاسم و مهناز بهراملو، مترجم. حقوق بین‌الملل. چاپ دوم. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1387.
شریفی طراز کوهی، ‌حسین. قواعد آمره و نظم حقوقی بین‌المللی. چاپ اول. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375.
صلح‌چی، محمدعلی. «اعتبار قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با بحران فلسطین و اسرائیل». ‌مجله پژوهشهای حقوق و علوم سیاسی 1(1) (تابستان 1385): 45-32.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا. حقوق بین‌الملل عمومی. چاپ 27. تهران: انتشارات گنج دانش،1380.
فلسفی، ‌هدایت‌الله. حقوق بین‌الملل معاهدات. چاپ دوم. تهران: فرهنگ نشر نو، ‌1383.
نظری الهویی، حمید. رویکرد انسانی در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری. چاپ اول. تهران: نشر دادگستر، پاییز 1389.
ب) منابع انگلیسی
Alex C. Castles. “Legal Status of UN Resolutions.” Adelaide Law Review 3(1) (1967): 64-85.
Alston, Philip. “Conjuring Up New Human Rights: A Proposal for Quality Control.” American Journal of International Law 78 (1984): 374-396.
Arangio, Ruiz. “Development of Peaceful Settlement and Peaceful Change in the United Nations System, Proceedings of the Amen Can Society of International Law.” 59th Annual Meeting (1965).
Asylum case (Colombia v. Peru), ICJ Reports 1950.
Bleicher, Samuel A. “The Legal Significance of Re-Citation of General Assembly Resolutions.” American Journal of International Law 63 (1969): 187-203.
Bowett, D.W. United Nations Forces, A Legal Study. New Jersey: The Law Book Exchange LTD, 1964.
Brownlie, Ian. Principles of Public International Law. Oxford: Oxford University Press, 2008.
Brownlie, Ian. The Role of Law in International Affairs. The Hauge: Martinus Nijhoff, 1998.
Buergental, Thomas. “The Advisory Practice of the Inter-American Human Rights Court.” American Journal of International Law 79 (1985): 1-27.
Cheng, Bin. “United Nations Resolutions on Outer Space, Instant International Customary Law.” Indian Journal of International Law 5 (1965):211-232.
Cros Espiell, Hector. “Self Determination and Jus Cogens.” In UN Law, Fundamental Rights, edited by Antonio Cassese, 167-173. The Netherlands: Sijthoff and Noordhoff International Publishers, 1979.
Gannady, Dailenko. “International Jus Cogens: Issues of Law Making.” European Journal of International Law 1 (1991): 42-66.
General Assembly Resolution 3452 (XXX). United Nations Juridical Yearbook, 1978.
ICJ Reports, 1989.
ICJ Roports, 1960.
International Law Association, London Conference (2000), Committee on Formation of Customary (General) International Law.
James W. Garner, “The International Binding force of Unilateral Oral Declarations.” American Journal of International Law 27 (1933): 493-512.
Jimenez de Arshaga, General Course in Public International Law, Recueil des Court, 159 (1978-I)
Louis B. Sohn, “The Second Year of United Nations Legislation.” American Bar Association Journal 34(4) (APRIL 1948): 310-328.
Mendelson, Maurice. The Legal Character of General Assembly Resolutions: Some Considerations of Principle. London: Frances Pinter, 1980.
Michael Akehurst, “Custom as a Source of International Law.” The British Yearbook of International Law 47 (1975): 1-53.
Onuf, N.G, and Richard Birney. “Peremptory Norms of International Law, Their Sources, Function and Future.” Denver Journal of International Law and Policy 4 (1979): 187-202.
Opinion of Judge Ammoun in the Namibia Case, ICJ Reports, 1971.
Oral Statement of C.A. Stavropoulos, Representative of the Secretary - General in Namibia Case, ICJ Pleadings (1970).
Resolution 1721(XVI).
Resolution 1904(XVIII).
Resolution 2625(XXV).
Resolution 2749(XXV).
Resolution 40/I68A, Supplement No. 53(A/ 40/ 53).
Resolution 95(I).
Resolution 96(I).
Schermers, Henry G., Niels M. Blokker, International Institutional Law: Unity within Diversity. Fifth Revised Edition. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2011.
Speech of Judge R. Higgins, International Court of Justice, Verbatim Record, In Case Concerning East Timor (Portugal v. Australia), 1 Feb. 1995.
“The United Nations and the Law of Outer Space.” Year Book of World Affairs (1965): 208-210.
Thirlway, H. W. A. International Customary Law and Codification: An Examination of the Continuing Role of Custom in the Present Period of Codification of International Law. Leinden: Martinus Nijhoff Publishers, 1972.
Tunkin, G.I. Theory of International Law. Harvard: Harvard University Press, 1974.
UN Doc. A/1o293, S/ 11848 (9 October 1975), UN Treaty Series, Vol. 986.
UN Doc. A/C. 3/SR. 92 (5 October 1948).
UN Treaty Series, Vol 78, p. 288 and Vol. 193.
Waldock, General Course on Public International Law, Recueil Des Cours, 1962-II.
Y. Asamoah, Obed. The Legal Significance of the Declarations of the General Assembly of the United Nations. Leiden: Martinus Nijhoff, 1967.
Zimmerli, Christopher H. “Human Rights and the Rule of Law in Southern Rhodesia.” International and Comparative Law Quarterly 20 (1971): 236-271.