دوره و شماره: دوره 17، شماره 35، آبان 1397، صفحه 1-314 
1. توسعه نسل های حقوق بشر در تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری

صفحه 7-32

حسین یزدانی؛ حسین آل کجباف؛ سید قاسم زمانی؛ حسن سواری


5. دگردیسی مفهوم نظریه تفکیک قوا به مفهومی کارکردی

صفحه 113-144

محمدرضا ویژه؛ زهره‌سادات امیرآفتابی


11. تأثیر فقه اسلامی در شکل‌گیری حقوق کامن‌لا

صفحه 287-298

برهام محمد عطاءالله؛ حمزه امینی‌نسب