دوره و شماره: دوره 17، شماره 35، آبان 1397، صفحه 1-314