اعتراض ثالث به رأی ورشکستگی در آیینه رویه قضایی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دکترای پژوهشی حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه

2 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه ارومیه

چکیده

قانون‌گذار در ماده 536 قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت‌های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده 537 قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر ویژگی اعلانی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده 538 آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابل‌اعتراض بودن رأی ورشکستگی بعد از انقضای مهلت‌های مقرر، اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی را منصرف از مفاد مواد 417 الی 425 قانون آیین دادرسی مدنی و غیرقابل استماع می‌داند. در طرف مقابل، برخی محاکم اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی را پذیرفته و حسب دلایل معترض، مبادرت به نقض رأی می‌نمایند. مع‌الوصف نظر به کیفیت رسیدگی و ابلاغ حکم ورشکستگی، می‌توان بر این نظر بود که اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی وارد است، لیکن در مهلت‌های مقرر در ماده 537 قانون تجارت قابل طرح می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Third-party Protest in Bankruptcy Order from a Judicial Perspective

نویسندگان [English]

  • Dr. Nematolah Hajali 1
  • Abouzar Kohnavard 2
1 Ph.D. in Private Law from the Judiciary Research Institute and Supreme Court Prosecutor of the Supreme Court, Iran
2 Ph.D. Candidate of Criminal Law and Crime of Urmia University, West Azerbaijan, Iran
چکیده [English]

The T-law, in Article 536 of the Commercial Code, considers the bankruptcy order, as well as the decree on the date when the bankrupt has ceased to be bankrupt, on the date of the issuance of the warrant, within the prescribed. By specifying the declaration of bankruptcy in Article 537 of that law, The judicial procedure, also on the basis of the declarative character and the final clause of Article 538 of this law, on the definitive and non-objectionable nature of the bankruptcy judgment after The third party's objection to such sentences is to waive the provisions of Articles 417 to 425 of the Civil Procedure Law and is uncontested. Although, in some cases, courts of third-party protest accept a bankruptcy order and, in the case of objectionable reasons, violate the vote. Nevertheless, due to the quality of the proceedings and the issuance of a bankruptcy order, it can be argued that the third party's protest is subject to bankruptcy; however, it is possible within the time limits set forth in Article 537 of the Commercial Code.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third Party Proceedings
  • Bankruptcy
  • Judicial Procedure
  • Declarations
  • Absolute Verdict

فهرست منابع

احمدی، خلیل. «تأملی در شرایط دعوای اعتراض ثالث». پژوهش حقوق خصوصی 15 (1395): 33-11.
اسکینی، ربیعا. ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته. تهران: انتشارات سمت، 1395.
اعظمی‌زنگنه، عبدالحمید. حقوق بازرگانی. تهران: انتشارات گنج دانش،1350.
افتخار جهرمی، گودرز و مصطفی السان. آیین دادرسی مدنی. جلد دوم. تهران: انتشارات دوراندیشان، 1393.
جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر. ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1387.
جلیلوند، یحیی. «اعتراض ثالث در آیینه دکترین و رویه قضایی ایران و فرانسه». مجله کانون وکلا 194 و 195 (1385): 55-15.
دمرچیلی، محمد، علی حاتمی و محسن قرائی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. تهران: میثاق عدالت، 1384.
دولاح، عبدالصمد. ‌اعتراض شخص ثالث در دادرسی مدنی. تهران: نشر دادگستر، 1386.
ذبحی، حسین. اعتراض ثالث اجرایی. تهران: انتشارات کیهان (معاونت آموزش قوه قضائیه)، 1389.
رحمدل، منصور. «ورشکستگی به تقلب». مجله پژوهشهای حقوقی 6 (1383): 169-158.
ستوده‌تهرانی، حسن. حقوق تجارت. جلد چهارم. تهران: نشر دادگستر، 1375.
سیستانی، (آیت‌العظمی) علی. منهاج الصالحین. قم: نشر مکتب آیت‌العظمی سیستانی، 1415 ه.ق.
شمس، عبداله. آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین). جلد دوم. تهران: نشر دراک، 1388.
شمس، عبداله. آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین). جلد سوم. تهران: نشر دراک، 1387.
شیخ طوسی، محمدبن حسن. المبسوط فی الفقه امامیه. قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1391.
عبده (بروجردی)، محمد. حقوق مدنی. تهران: انتشارات گنج دانش، 1380.
عبدی‌پور، ابراهیم. «بررسی ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه پیشنهادی قانون تجارت». مجله دین و قانون 1 (بهار 1392): 32-1.
عبدی‌پور، ابراهیم. «تحولات حقوق ورشکستگی و بایسته‌های فقهی آن». مجله دین و قانون 1 (بهار 1392): 72-47.
عرفانی، محمود. حقوق تجارت «ورشکستگی و تصفیه اموال». تهران: انتشارات جنگل، 1394.
علیزاده، رامین. ورشکستگی کیفری. تهران: انتشارات مجد، 1395.
کاتبی، حسینقلی. حقوق تجارت. تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1387.
کاتوزیان، ناصر. اعتبار امر قضاوت‌شده در دعوای مدنی. تهران: انتشارات میزان، 1386.
متین‌دفتری، احمد. ‌آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. چاپ دوم. جلد دوم. تصحیح و مقابله: محمود طاق‌دره و نقی قهرمانپور. تهران: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381.
محمدزاده وادقانی، علیرضا. حقوق تجارت 4 «ورشکستگی و تصفیه». تهران: انتشارات مجد، 1392.
مصطفی‌پور، منوچهر، سید رضا عظیمی و راضیه حیدری مطلق. «مطالعه تطبیقی قوانین ورشکستگی ایران، آمریکا، فرانسه و چین و درس‌آموخته‌ها برای ایران». گزارش عادی با کد 9315161114. تهران: دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، دی ماه 1393.
معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه. مجموعه بخشنامه‌های قوه قضائیه. جلد دوم. تهران: انتشارات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.
میراحسنی، منیرسادات، منوچهر مصطفی‌پور و سید رضا عظیمی. «بررسی مفاد قانونی مربوط به ورشکستگی در قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و پیشنهادات لازم». گزارش عادی با کد 951516369. تهران: دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی و بازرگانی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، خرداد ماه 1394.
نجفی، (آیت‌العظمی) محمدحسن. جواهرالکلام فی شرح شرائع اسلام. جلد 25. بیروت: دارء احیاء التراث العربی، 1362.