برابری و عدم تبعیض در نظام حقوق بشر

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اندیشه مرکزی حقوق بشر کرامت ذاتی انسان است. برابری انسان‌ها نیز از کرامت ذاتی مایه می‌گیرد. با فهم از این مفاهیم است که ما بر استقلال آدمی، حق انتخاب و تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی او صحه می‌گذاریم و همه شیوه‌های تبعیض و رفتار تحقیرآمیز را مردود می‌شماریم. از این‌رو، برابری و رفع تبعیض‌های ناموجه، هدف حقوق بشر است؛ اما همچنان پرسش‌هایی مطرح است. برابری چگونه عمل می‌کند؟ چه تأثیری در جوامع دارد؟ و مهم‌تر از همه، برابری چگونه حاصل می‌شود؟ اندیشمندان از منظرهای متفاوتی به این پرسش‌ها پاسخ گفته‌اند. آنها صرفاً اعلام برابری را کافی نمی‌دانند و در خلالِ تحلیل‌های نظری، راهکارهایی برای ترویج و تقویت برابری ارائه می‌دهند. به طور خلاصه، برابری واقعی برای تحقق نیازمند مبارزه با تبعیض‌های پنهان و آشکار، توجه و احترام برابر به شهروندان از سوی دولت‌ها و اقدامات جبرانی برای کمک به افراد و گروه‌های محرومِ جامعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Equality and Non-Discrimination in Human Rights System

نویسنده [English]

  • Ali Saalari
Master of Arts in Human Rights, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Human dignity is the central idea of human rights. Also, Equality of human beings rooted in inherent dignity. With understanding of these conceptions, we recognize autonomy of human and his individual and collective right to self-determination; and reject all forms of discrimination and degrading treatment. Thus equality and elimination of unjustifiable discriminations are purposes of human rights. But still there are some questions. How equality works? What is the influence of equality on society? And it is so important that how can we achieve equality? Scholars answer these questions from different perspectives. They have confirmed is not sufficient to recognize equality; and have offered some ways for promote and reinforcement of equality. In short, the realization of the real equality is required to campaign against discrimination, equal concern and respect for all citizens by states, and compensation measures to help disadvantaged individuals and groups in community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equality
  • Non-Discrimination
  • Human Rights
  • Substantive Equality

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
جک دانلی. «اعلامیه جهانی حقوق بشر: لیبرالیسم و اجماع متداخل بین‌‌المللی» در مبانی نظری حقوق بشر: مجموعه مقالات دومین همایش بین‌المللی حقوق بشر 27 و 28 اردیبهشت 1382، 734-727. قم: دانشگاه مفید، مرکز مطالعات حقوق بشر، 1384.
رالز، جان. نظریه عدالت. چاپ دوم. ترجمه محمدکمال سروریان و مرتضی بحرانی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، زمستان 1390.
شریفی طرازکوهی، حسین. حقوق بشر (ارزش­ها و واقعیت­ها). تهران: نشر میزان، بهار 1390.
شریفی طرازکوهی، حسین. حقوق بشر (نظریه­ها و رویه­ها). تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، زمستان 1380.
فریمن، مایکل. حقوق بشر. ترجمه محمد کیوانفر. تهران: هرمس: ناقد، 1378.
قاری سیدفاطمی، سید محمد. حقوق بشر در جهان معاصر. دفتر دوم، جستارهایی تحلیلی از حق­ها و آزادی­ها. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1388.
قاری سیدفاطمی، سید محمد. حقوق بشر در جهان معاصر. دفتر یکم، درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1388.
محمودی، سید علی. فلسفه سیاسی کانت. تهران: نشر نگاه معاصر، 1384.
ب) منابع انگلیسی
Arnardóttir, Oddný Mjöll. Equality and Non-Discrimination under the European Convention on Human Rights. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
Barnard, Catherine, Bob Hepple. “Substantive Equality.Cambridge Law Journal, Cambridge University 53(3) (November 2000): 562-585.
Barnard, Catherine. EU Employment Law. Fourth Ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.
Besson, Samantha. “Gender Discrimination under EU and ECHR Law: Never Shallthe Twain Meet?.Human Rights Law Review, Oxford University Press 8(4) (2005): 647-682.
Cotter, Anne-Marie Mooney. Gender Injustice: An International Comparative Analysis of Equality in Employment. Hants, Burlington: Ashgate, 2004.
Donnelly, Jack. Universal Human Rights in Theory and Practice. 2nd Ed. New York: Cornell University Press, 2003.
Dworkin, Ronald. A Matter of Principle. Oxford: Oxford University Press, 1985.
Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1977.
Gearty, Conor. Can Human Rights Survive?. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
Grant, Evadne. “Dignity and Equality.Human Rights Law Review, Oxford University 7(2) (May 2007): 299-329.
Guest, Stephan. Ronald Dworkin. 3rd Ed. Stanford: Stanford University Press, 2012.
Joseph, Sarah, Jenny Schultz and Melissa Castaan. The International Covenant of Civil and Political Rights: Cases, Materials and Commentary. 2nd Ed. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Pincus, Fred L. Reverse Discrimination: Dismantling of Myth. Boulder, London: Lynne Rienner Publishers, inc. 2003.
Shestack, Jrome J. “The Philosophic Foundations of Human Rights.Human Rights Quarterly, The Johns Hopkins University Press 20 (1998): 201-234.
Smith, Rhona K.M. Text & Materials on International Human Rights. New York: Routledge-Cavendish, 2007.
Stuart, Alison. “Freedom of Religion and Gender Equality: Inclusive or Exclusive?.Human Rights Law Review, Oxford University Press 10(3) (July 2010): 429-459.
Tryfonidou, Alina. Reserve Discrimination in EC Law. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009.