ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقابل در تعهدات بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دکترای حقوق بین‌الملل، مدرس دانشگاه و پژوهشگر

2 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف‌گذاری برخی افراد و مبادرت به ترور ایشان، از جمله اقداماتی می‌باشد که در سال‌های اخیر موجب طرح انتقادات زیادی در جامعه بین‌المللی شده است. متهمین اصلی اقدام به «ترور هدفمند» در سال‌های اخیر، آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌باشند که رویه آنها، نقض ممنوعیت توسل به زور و نیز نقض آشکار موازین حقوق بشردوستانه مانند اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، اصل تناسب و غیره احراز شده است. همچنین این اقدامات مغایر با تعهد احترام و تضمین حقوق بنیادین بشر از جمله حق حیات انسان‌ها و نیز قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه دانسته شده است، تعهداتی که با توجه به اهمیت و جایگاه بالای آنها در جامعه بین‌المللی به منزله تعهداتی با ماهیت غیرتقابلی مورد پذیرش قرار گرفته است. عمده ادله مدافعین ترور هدفمند، حول مفهوم «جنگ با تروریسم» متمرکز است که البته به عقیده بسیاری از حقوقدانان با توجه به قلمرو گسترده زمانی و مکانی که برای آن تعیین شده است، محل چالش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Targeted Killing: Violation of Non-Reciprocity in Fundamental Obligations of Humanitarian Law and Human Rights

نویسندگان [English]

  • Dr. Haleh Hosseini Akbarnezhad 1
  • Dr. Hoorieh Hosseini Akbarnezhad 2
1 Lecturer at University
2 Assistance Professor of Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The practice of targeting some persons and killing them has been criticized in recent years in the international community. Now targeted killing is defined as the use of lethal force attributable to a subject of international law with the intent, premeditation and deliberation to kill individually selected persons who are not in the physical custody of those targeting them and recognized as a clear violation of international human rights and international humanitarian law. It violates some fundamental rights of human beings such right to life and right to fair trial. Some basic rules of humanitarian law are also in conflict with this policy, for example it opposes the obligation of state for protection of civilians in armed conflicts and violates the principle of proportionality. UN human rights experts challenge targeted killing policies and consider it in relation to extrajudicial, summary or arbitrary Executions. Therefore non-Justiciability of the policy of targeted killing is reaffirmed in humanitarian law and human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Targeted Killing
  • Humanitarian Law
  • Human Rights
  • Right to Life

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
جانسون، ایان. «دفاع «ضرورت» در گفتمان حقوقی بین‌المللی: مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم». ترجمه علیرضا ابراهیم‌گل. مجله حقوقی 35 (1385): 304-267.
حسن یاری، هوشنگ، لوئیس اسموگیه. ««جنگ دادگرانه» و «دکترین جنگ پیش‌دستانه» در روابط بین‌الملل: بررسی راهبرد آمریکا در جنگ علیه ترور». فصلنامه مطالعات بین‌المللی سال هفتم شماره 1 (1389): 52-1.
زمانی، سیدقاسم. «جایگاه موازین بین‌المللی حقوق بشر در مبارزه با تروریسم». مجله پژوهشهای حقوقی 8 (1384): 66-41.
سواری، حسن، مترجم. «مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین‌الملل: خطرات و فرصت‌ها». مجله حقوقی 29 (1382): 382-331.
عمرانی، سلمان. «پارادایم «جنگ علیه تروریسم» و کرامت انسانی». فصلنامه سیاست خارجی 4 (1387): 950-929.
قربان‌نیا، ناصر. «مواجهه با تروریسم: رویکرد نظامی، سیاسی و یا حقوقی». نامه مفید 43 (1383): 168-141.
مستقیمی، بهرام، روح‌الله قادری کنگاوری. «نقض حقوق بشر و گسترش تروریسم». فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 41، شماره 1 (1390): 270-251.
ممتاز، جمشید، بهزاد صابری انصاری. «تأثیر رویه بعدی دولت‌ها بر اصل «منع تهدید و توسل به زور»». فصلنامه راهبرد سال بیست و یکم 63 (1391): 204-175.
موسوی، سیدفضل‌الله، مهدی حاتمی. «دفاع مشروع پیش‌دستانه در حقوق بین‌الملل». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 72 (1385): 324-303.
هافمن، پل. «حقوق بشر و تروریسم». ترجمه علیرضا ابراهیم‌گل. مجله حقوقی بین‌المللی 34 (1385): 156-131.
ب) منابع انگلیسی
Ben-Naftali, Orna, Keren R.Michaeli. “Justice-Ability: A Critique of the Alleged Non-Justiciability of Israel's Policy of Targeted Killings.J Int Criminal Justice 1 (2003): 368-405.
Cassese, Antonio. “On Some Merits of the Israeli Judgment on Targeted Killings.J Int Criminal Justice 5 (2007): 339-345.
Cohen, Amichai, Yuval Shany. “A Development of Modest Proportions: The Application of the Principle of Proportionality in the Targeted Killings Case.J Int Criminal Justice 5 (2007): 310-321.
Dinstien, Y.. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Downes, Chris. “Targeted killings’ in an Age of Terror: The Legality of the Yemen Strike.J Conflict Security Law 9 (2004): 277-294.
Fenrick, William J.. “The Targeted Killings Judgment and the Scope of Direct Participation in Hostilities.J Int Criminal Justice 5 ( 2007): 332-338.
Forrest Martin, Francisco. International Human Rights and Humanitarian Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
Henckaerts, J. M., Louise Doswald-Beck (editors). Customary International Law. Vol. 1. ICRC, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
Human Rights Committee, General Comment No. 31: the Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, HRI/GEN/Rev.7, 29 March 2004.
Koh, H.. OpinioJuris Blog. “The Lawfulness of the US Operation against Osama Bin Laden.” May 19, 2011. http://opiniojuris.org/2011/05/19/the-lawfulness-of-the-us-operation-against-osama-bin-laden/.
Kretzmer, David. “Targeted Killing of Suspected Terrorists: Extra-Judicial Executions or Legitimate Means of Defence?.Eur J Int Law 16 (2005): 171-212.
Melzer, Nils. Targeted Killing in International Law. Oxford: Oxford University Press, 2008.
Ramsden, Michael. “Targeted Killings and International Human Rights Law: The Case of Anwar Al-Awlaki.J Conflict Security Law 16 (2011): 385-406.
Report of the UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Artbitrary Executions of 22 December 2004 (E/CN.4/2005/7).
SCRes. 1373 (2001), 28 September 2001.
SG Report to the Security Council on Protection of Civilians in Armed Conflict, 28 May 2006.
UNHRC, General Comment No. 29 (2001).
UNSC Resolution 611 of 25 April 1988.
UNSG, Secretary - General Urges Middle East Parties to Avoid Escalation of Violence, Following Targeted Killings, Rocket Attacks, Press Release of 7 Feb. 2006, (SG/SM/10341).