تأثیر فقه اسلامی در شکل‌گیری حقوق کامن‌لا

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه اسکندریه مصر

2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه قم

چکیده

میان برخی قواعد حقوق کامن‌لا و فقه اسلامی شباهت زیادی وجود دارد. بررسی این قواعد در پرتو احکام فقه اسلامی، رابطه بین این دو نظام را آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که پیدایش این قواعد نتیجه تأثیرپذیری حقوق کامن‌لا از قواعد فقه اسلامی می‌باشد. در این تحقیق، شرایط و زمینه‌های تاریخی این تأثیرپذیری و قلمرو آن در موضوعات مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Islamic Jurisprudence in the Formation of Common-Law

نویسندگان [English]

  • Dr. Borham Mohammad Ataollah 1
  • Hamzeh Amininasab 2
1 Professor at the University of Alexandria, Egypt
2 Ph.D. Student in Private Law, The University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

There are a lot of similarities between some common-law rules and Islamic jurisprudence. The survey of these rules in the light of Islamic jurisprudence, reveals the relationship between the two systems and shows that the emergence of these rules is the result of impact of common-law from Islamic jurisprudence rules. In this study, the historical circumstances and backgrounds of this influence and its scope in various issues investigated

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Jurisprudence
  • Common-Law
  • Legal System
  • Comparative Law

فهرست منابع

الف) منابع عربی
ابوزهره، شیخ محمد. الملکیه و نظریه العقد فی الشریعه الإسلامیه. لبنان: دارالفکرالعربی، 1976 م.
عبدالفتاح عاشور، سعید. أوروبا العصور الوسطی ـ الجزء الأول التاریخ السیاسی. مصر: مکتبة الأنجلو المصریة، 2007 م.
عطاءالله، برهام محمد. «قاعدة الزامیه السابقه القضائیه وافولها فی القانون الانجلیزی الحدیث». مجله الحقوق للبحوث القانونیه و الاقتصادیه، کلیة الحقوق فی الجامعه الإسکندریه العدد الأول (1970 م).
مؤنس، حسین. اطلس تاریخ الإسلام. مطبعة الزهراء للاعلام العربی.
ب) منابع لاتین
A.w. Simpson. A History of Common Law of Contract. Oxford, 1975.
F.W, Maitland. The Forms of Actions at Common Law. Cambridge, 1965.
Gaudiosi, Monica M. “The Influence of Islamic Law of Waqf on the Trust in England: The Case of Merton College.Law Review, University of Pennsylvania 136 (1988).
L Udovitch, Abraham. Partnership and Profit in Medieval Islam. 1970.
Makdisi, George. “The Guides of Law in Medieval Legal History: An Inquiry into the Origins of the Inns of Court.Clev.St.L.Rev 34(3) (1985-1986).
Makdisi, George. “The Scholastic Method in Medieval Education: An Inquiry into its Origins in Law and Theology.” Speculum 49(4) (1974): 640-648.
Makdisi, John A. “The Islamic Origins of the Common Law.” Law Review, North Carolina 77 (June 1999)
Pollok, Frederic, and Frederic William Maitland. The History of English Law before the Time of Edward I, A Concise History of the Common Law. Volume I, Second Ed. London: Cambridge, 1998.
Tolan, John. La Rencontre de Francois, le Saint chez le Sultan d`Assise et de l`Islam. Edition du seuil. Paris, 2007.