رعایت اصل رقابت در انعقاد قراردادهای اداری

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

انعقاد قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران از جمله عقود تشریفاتی بوده و تابع قواعد و مقرراتی است که در قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان گردیده است از آنجا که رقابت به عنوان یکی از کلیدی‌ترین اصول فعالیت‌های اقتصادی است دولت ملزم است در خرید و فروش کالا و خدمات که منجر به انتخاب شرکای اقتصادی او می‌گردد در چهارچوب این قانون که بر پایه اصل رقابت، تدوین و تصویب گردیده است، عمل نماید. بر اساس این قانون خرید کالا و خدمات توسط دولت در یک فرایند رقابتی تحت عنوان مناقصه انجام می‌پذیرد. آن‌گونه که این قانون تصریح دارد مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود در این مقاله اصل رقابت و تأثیر آن در روند انعقاد قرارداد‌های اداری بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Respect for Competition Principle in Public Contracts

نویسنده [English]

  • Hasan Naemeh
Assistant Professor of Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The public contract in the Iranian law is kind of formation contract that subject project tender law (was passed in open session on Tuesday 25,01,1383 passed by the house with amendments and Guardian council), according to this law government administrative is obligated to put their work out to contract by tender. In this law a bid is the competitive process to provide the desired quality (according to tender documents), in which the transaction subject the obligation the lowest price offered is appropriate, be delegated. Government official had to performance this process when they need to contract with their contractors.
Completion is keystone of public contract and must be open and transparent. In the competition process government administrators to be able to procure their goods and services in best quality and best price. This article is discussed about the competition and its efficiency to public contract process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition
  • Monopoly
  • Tender
  • Public (Government) Contract
  • Project Tenders Law

فهرست منابع

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948.
Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism 2005.
Cryer, Robert, Hakan Friman, Darryl. Robinson, and Elizabeth Wilmshurst. An Introduction to International Criminal Law and Procedure. Third Edition. New York: Cambridge University Press, 2014.
David, Fidler. “Countering Islamic State Exploitation of the Internet.” Articles by Maurer Faculty 2609 (2015).
Geneva Conventions 1949.
Hague Convention (IV), Annex: Regulations Concerning the Laws and Customs of War on Land 1907.
Henckaerts, Jean Marie, and Louis Doswald Beck. Customary International Humanitarian Law. Vol. 1. New York: Cambridge University Press, 2005.
ICC - Elements of Crimes 2002.
ICTY. Prosecutor v. Stanislav Gali´c. November 30, 2006, Judgment on Appeal.
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965.
International Covenant on Civil and Political Rights 1966.
N. Schmitt, Michael. Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare. New York: Cambridge University Press, 2013.
Protocol Additional I to the Geneva Conventions 1977.
Protocol Additional II to the Geneva Conventions 1977.
Rome Statute of the International Criminal Court 1998.
Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda 1994.
Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 1993.
Timmermann, Wibke Kristin. “Incitement in International Criminal Law.” International Review of the Red Cross 864(88) (2006): 823-852.
UN Doc. A/HRC/27/CRP.3, 19 November 2014.
UN Doc. A/HRC/28/18, 13 March 2015.
Winter, Charlie. The Virtual ‘Caliphate’: Understanding Islamic State’s Propaganda Strategy. Quilliam Foundation, 2015.
Zelin, Aaron. “Picture or It Didn’t Happen: A Snapshot of the Islamic State’s Official Media Output.” Perspectives on Terrorism 9(4) (2015): 85-97.