نقش بیوتکنولوژی در برآورده شدن حق انسان ها بر تغذیه

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

حق بر تغذیه به‌معنای دسترسی به غذای مناسبی است که سالم، عاری از هرگونه مواد مضر و عاری از پیامدهای مضر برای رشد و حیات انسان باشد. در این حیطه روش‌های بیوتکنولوژیکی منتهی به ایجاد ارگانیزم‌هایی می‌شود که کیفیت غذا و پایداری آن را بهبود می‌بخشد و یا به کشاورزان در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی، حفظ تنوع زیست‌محیطی و کاهش فقر کمک می‌کند؛ اما اثرات نامطلوبی نیز در به‌کارگیری روش‌های بیوتکنولوژیکی قابل‌انتظار است شامل: اثرات بیوتکنولوژی بر سلامت انسان و حیوان و پیامدهای زیست‌محیطی و برهم زدن تعادل اکوسیستمی و یا از دست رفتن تنوع زیست‌محیطی.
وسعت بیوتکنولوژی کشاورزی به حدی است که در تولیدات دام، ماهیگیری، صنایع کشاورزی و ... به‌کار برده شده است تا گرسنگی و فقر را کاهش و منابع طبیعی را در کشورهای مختلف حفظ کرده و حتی گسترش دهد. بیوتکنولوژی در حوزه فناوری‌های فرآوری مواد غذایی نیز باید کیفیت و ایمنی محصول نهایی را تضمین نماید تا سلامت عمومی موردتهدید قرار نگیرد.
عامل رصد کیفی بروندادها در اصل خودکفایی غذا نهفته است. برطبق این اصل، کشورها و مشتریان حق رد تکنولوژی‌های اصلاح ژنتیکی نامناسب و تصمیم‌گیری درباره آنچه می‌خواهند مصرف کنند را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Biotechnology in Right to Food

نویسنده [English]

  • Seyedeh Kiana Banikamali
Master of Human Rights, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Right to food means access to appropriate food that is healthy, free of harmful substances, undesirable outcomes for human growth and it’s vital forces. Bio-technology is the technique which has application to make, change, modify or develop of living organisms or part of microorganisms. Also, in the field of nutrition, bio-technological methods end to the organisms which improve food quality and it’s persistence or with cultivating plants tissues contribute to farmers to increase agricultural productions, maintain and describe biodiversity and decrease poverty.
In following of mentioned benefits, these methods have undesirable outcomes. These dangers conclude the biotechnological effects on human and animal health, environmental impacts, disturbing the ecological balance and losing biodiversity.
Biotechnology has expanded to such as extent that it has application in animal production, forestry; fishery and agricultural industries to diminish poverty and starvation and maintain or even expand natural resources in developed and developing countries. In food processing, biotechnology guarantees public health by quality and safety of final production.
In fact, the factor of quality monitoring is self-sufficiency in food. According to this principle, countries and customer have right to reject inappropriate breeding technologies and decision-making about what they want to consume.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right to Food
  • Biotechnology
  • GMOs
  • Genetically Modified Productions
  • Food Security
  • Genetic Engineering
  • Food Labeling

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
بنی‌کمالی، سیده کیانا. «حق بر تغذیه با تأکید بر نقش بیوتکنولوژی در نظام بین‌المللی حقوق بشر». رساله کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، 1389.
زمردیان، اصغر. مدیریت تحول. تهران: انتشارات مدیریت صنعتی، 1382.
عبدالهی، محسن. «نظام حقوقی حاکم بر محصولات ژنتیکی نوترکیب: ضرورت تصویب قانون ملی ایمنی زیستی». سالنامه ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی 3 (1386): 79-63.
قطعنامه 200/58 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2003.
مظاهری اسدی، مهناز. «بیوتکنولوژی، اخلاق زیستی و ایمنی زیستی». پژوهشنامه توسعه پایدار و محیط‌زیست 3(4-3) (1387): 76-71.
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
ب) منابع انگلیسی
“Agricultural Biotechnologies for Food Security and Sustainable Development.” FAO International Technical Conference, Guadalajara, Mexico, March 1-4, 2010.
Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, Montreal, 2000.
“Current Status and Options for Biotechnologies in Food Processing and in Food Safety in Developing Countries.” FAO International Technical Conference/ Guadalajara, Mexico, March 1-4, 2010
De Schutter, Olivier. “Crisis into Opportunity: Reinforcing Multilateralism.” Human Rights Council, 12th Session, 2009.
FAO International Technical Conference on Agricultural Biotechnologies in Developing Countries - Committee on Agriculture, Twenty-second Session, Rome, June 16-19, 2010.
FAO Statement on Biotechnology, Japan. March 2000
Food and Agriculture Organization of the United Nations, the Right to Adequate Food, Human Rights, Fact Sheet NO. 34.
“Reduction and Sustainable Development: Health, Food and Water.” World Summit on Human Rights, Poverty Reduction and Sustainable Development, Johannesburg: The Office of the High Commissioner for Human Rights, August 26 - September 4, 2002.
Ziegler, Jean. “The Right to Food.” Commission on Human Rights, Fifty-seventh Session, February 2001.
Ziegler, Jean. “The Right to Food.” Commission on Human Rights, Sixtieth Session, February 2004.