تعویق صدور حکم و آثار آن

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

یکی از طرق ساماندهی نظام کیفری، اِعمال «اصل تفرید مجازات‌ها» می‌باشد. مقنّن ایران تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات، در به‌کارگیری این اصل، از برخی روش‌ها ازجمله «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» استمداد می‌جسته تا اینکه در قانون مجازات لاحق، گامی فراتر جهت اعمال اصل فوق برداشته و این روش‌ها را توسعه داده و نهادهایی چون «تعویق صدور حکم» را ایجاد نموده است؛ تأسیسی نوین در حقوق کیفری ایران که به قاضی پرونده، امکان معوّق نمودن اصدار حکم محکومیت شخص مجرم را با رعایت شروطی می‌دهد.
در جستار حاضر، تلاش نگارندگان بر آن است که به ماهیت وجودی این نهاد پرداخته و شرایط استمداد، آثار و اهداف این نهاد را تبیین نمایند و در ضمن طرح مباحث، به تحلیل و بررسی مواد مرتبط با آن بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postponement of Sentences and it’s Consequences

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Alizadeh Goudarzi 1
  • Abolfath Khaleghi 2
1 Bachelor of Law, Faculty of Law, University of Qom, Iran
2 Associate Professor at Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

One of the ways to organize penal system is the enforcement of principle of individualization of punishments. Iran’s legislator, before enacting new rule of punishments, for applying this principle used some methods including probation and parole until in subsequent punishment law, more steps were taken to realize and enforce this principle and these methods were developed, and also institutions such as postponement of sentence were established by legislator. This is a new institution in penal law which allows the judge of a case to postpone issuing conviction sentence of offender by considering some conditions.
In this paper, authors attempt to review the nature of this institution and articulate the requirements, effects, purposes of this institution. While putting forward different discussions, we study and analyze related articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deed of Postponement
  • Individualization
  • Judgment (Sentence) of Conviction
  • Reformation of Offender

فهرست منابع

اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. جلد 1. تهران: نشر میزان، 1393.
اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. جلد 3. تهران: نشر میزان، 1393.
بابائی، محمدعلی و میثم غلامی. «مهم‌ترین جلوه­های کیفرزدایی در قانون جدید مجازات اسلامی». پژوهشنامه اندیشه­های حقوقی 3 (1391): 80-59.
توجهی، عبدالعلی و حسین­محمد کوره­پز. «درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه». فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 5 (1392): 119-93.
حسینی، سید محمد. «قانون جزای فرانسه (قسمت هفتم)». ماهنامه دادرسی 22 (1379): 60-57.
شاملو، باقر و مهدی گوزلی. «پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه». آموزه­های حقوق کیفری 2 (1390): 118-89.
شمس ناتری، محمدابراهیم، حمیدرضا کلانتری، ابراهیم زارع و زینب ریاضت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. جلد 1. تهران: نشر میزان، 1392.
عمید، حسن. فرهنگ فارسی عمید. تهران: انتشارات ابن‌سینا، 1359.
غلامی، حسین. تکرار جرم. تهران: نشر میزان، 1382.
قیاسی، جلال­الدین. تقریرات درس حقوق جزای عمومی (3). دوره کارشناسی (نیمسال اول)، قم: دانشگاه قم، 1392.
قیاسی، جلال­الدین، مسعود حیدری و محمود اشرافی. «بررسی تعویق صدور حکم در لایحه مجازات اسلامی». دوفصلنامه حقوق جزا و جرم‌شناسی 1 (1391): 38-17.
مصدّق، محمد. «شرح و تفسیر مواد مرتبط با مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی 1392 با رویکرد کاربردی (قسمت دوم)». ماهنامه دادرسی 98 (1392): 15-3.
مصدّق، محمد. «شرح و تفسیر مواد مرتبط با مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی 1392 با رویکرد کاربردی (قسمت چهارم)».ماهنامه دادرسی 100 (1392): 10-3.
مهرا، نسرین. «کیفر و چگونگی تعیین آن در فرایند کیفری انگلستان». تحقیقات حقوقی 45 (1386): 96-49.
نجفی­ابرندآبادی، علی­حسین. «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی». الهیات و حقوق 9 و 10 (1382): 38-3.
نجفی­ابرندآبادی، علی­حسین. «حقوق کیفری؛ قسمت اول». قضاوت 66 (1389): 54-51.
نیازپور، امیرحسین. «از حقوق کیفری تا حقوق کیفری قراردادی­شده». آموزه­های حقوق کیفری 1 (1390): 66-49.
یزدیان جعفری، جعفر. «اصل فردی کردن مجازات‌ها؛ تبعیضی فاحش یا عدالتی عادلانه­تر؟». فقه و حقوق 11 (1385): 63-41.