ابعاد حقوقی اختلاف چین و همسایگان آن در مورد جزایر اسپراتلی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جزایر اسپراتلی، مجموعه‌ای بیش از صد و پنجاه برجستگی دریایی است که در تصرف دولت‌های اطراف دریای جنوب چین قرار دارد. از دیرباز و پیش از تدوین کنوانسیون حقوق دریاها همواره بر سر حاکمیت این جزایر میان چین و دولت‌های آن ناحیه اختلاف بوده و تمام تلاش‌ها برای حل و فصل اختلافِ مسئله از طریق مذاکره به بن‌بست رسیده است. از این روی، فیلیپین به عنوان یکی از دولت‌هایی که با رد حاکمیت چین بر آن جزایر بیشترین نفع را به سبب قرابت به جزایر می‌برد، از تلاش برای مذاکرات مستقیم دست برداشت و اختلاف خود با چین را به تنها مرجع حقوقی که امکان طرح اختلاف در آن متصوّر بود؛ یعنی هیئت داوری ارجاع داد. نوشتار حاضر،‌ جنبه‌های حقوقی گوناگون این اختلاف دیرینه را از منظر حقوق بین‌الملل معاصر، چه پیش از پیوستن دو دولت به کنوانسیون حقوق دریاها و چه پس از آن،‌ ارزیابی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Aspects of China’s Dispute and it Neighbors over Spratly Islands

نویسنده [English]

  • Nasim Zargarinejad
M.Sc. in International law, University of Tehran, Iran,
چکیده [English]

The Spratly Islands are a group of more than one hundred and fifty maritime features which is in possession of countries that are located around the South China Sea. There has always been a sovereignty dispute between China and its neighbors over it, however all efforts to find a solution through negotiation did not work so far. Accordingly, The Philippines which is more close to The Spratly Islands and thus has more benefits there than other states, brought the case to the only competent adjudicative body i.e. the arbitration proceeding. This essay will analyze different legal aspects of the case from the perspective of contemporary international law before and after that both states bound themselves to the UN Convention on the law of the sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spratly Islands
  • Dispute Settlement
  • South China Sea
  • The Philippines
  • Arbitration
الف) منابع فارسی
چرچیل، رابین، آلن وگن‌لو. حقوق بین‌الملل دریاها. ترجمه بهمن آقایی. تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۱.
رنجبریان، امیرحسین، ساسان صیرفی. «ایران و برنامه آزادی دریانوردی آمریکا». مجله حقوقی بین‌المللی 52 (1394): 159-121.
سالاری، اسما. نظام حقوقی جزایر در حقوق بین‌الملل. تهران: انتشارات خرسندی، ‌1392.
ب) منابع انگلیسی
Beckman, Robert. “The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea.” American Journal of International Law 107 (2013): 142-163.
Declaration of the People’s Republic of China upon Ratification of United Nations Convention on the Law of the Sea.
Dzurek, Daniel J. The Spratly Islands Dispute: Who's on First?. Vol. 2. Durham: University of Durham, 1996.
Economic Zone and the Continental Shelf of the People’s Republic of China, 1998. 
European Union. “G7. Foreign Minister’s Statement on Maritime Security.” Accessed May 28, 2016. http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2016/160411_05_en.htm .
International Court of Justice, Maritime Delimitation and Territorial Questions (Qatar v. Bahrain), Judgement of 1 July 1994.
International Court of Justice, Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Judgement of 19 November 2012.
International Court of Justice, Western Sahara, Advisory Opinion of 16 October 1975.
Jayewardene, Hiran Wasantha. The Regime of Islands in International Law. London: Martinus Nijhoff Publisher, 1990.
Kingdon, Emma. “A Case for Arbitration: The Philiphines' Solution for the South China Sea Dispute.” Boston College International and Comparative Law Review 38 (2015): 129-157.
Melda, Malek. “A Legal Assessment of China’s Historic Claims in the South China Sea.” Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs 5 (2013): 28-36.
Mincai, Yu. “China's Responses to the Compulsory Arbitration on the South China Sea Dispute: Legal Effects and Policy Options.” Ocean Development & International Law 45.1 (2014): 1-16.
Note Verbal from the Permanent Mission of the People’s Republic of China to the Secretary-General of the United Nations, No. CML/8/2011, 14 April, 2011.
Position Paper of the Government of the People’s Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines.
South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines, 7 December 2014.
Symmons, Cilve R. “Maritime Zones from Islands And Rocks.” In South China Sea Dispute and Law of the Sea, edited by S. Jayakumar, Tommy Koh and Robert Beckman, 55-121. London: Edward Edgar Publishing, 2014, 55-121.
The China-ASEAN Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, Dated 4 November 2002.
The Declaration of the People’s Republic of China under Article 298 of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, 25 August 2006.
The Law of the People’s Republic of China on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, 1992.
The Notification and Statement of Claim of the Republic of the Philippines, 22 January 2013.
Zou, Keyunan. “The South China Sea.” In The Oxford Handbook of the Law of the Sea, edited by Donald Rothwell, Alex G. Oude Elferink, Tim Stephens and Karen Nadine Scott, 50-84. London: Oxford University Press, 2015.
China’s Note Verbal Dated 7 May 2009, China’s Note Verbal Dated 14 April 2011, Law on the Exclusive.