تأثیر فساد بر تحقق حق‌های بشری

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

کارشناس ‌ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

فساد به طور نسبی در هر جامعه‌ای وجود دارد. در سال‌های اخیر تلاش‌هایی جهت بررسی ارتباط میان فساد و حقوق بشر آغاز و بیان شد که این عامل منجر به نقض این حقوق می‌گردد. در جامعه فسادآلود، اشخاص به عدالت دسترسی ندارند، مأموران پلیس و دادگاه‌ها بیش از اجرای قانون به دریافت رشوه توجه می‌کنند، بیمارستان‌ها درمان و رفتار مناسب‌تر را به کسانی ارائه می‌دهند که مبالغ بیشتری پرداخت کنند، خانواده‌های بی‌بضاعت، نمی‌توانند غذای خود را تأمین و مدارس نیز برای فرزندان این خانواده‌ها آموزش مناسبی تدارک نمی‌بینند. با این حال، گرچه همه اعمال فاسد ممکن است در دراز‌مدت بر حق‌های بشری مؤثر باشند، این امر مترادف با نقض حقوق بشر نیست. این مقاله درصدد است تا ضمن بررسی این مطلب که چه زمان و چگونه یک عمل فاسد، منجر به نقض حقوق بشر خواهد شد، به تأثیر منفی فساد بر تحقق این حقوق، با توجه به تعهد دولت‌ها به احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر، بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corruption’s Effect on the Realization of Human Rights

نویسنده [English]

  • Hossein Sepah-sara
MA of International Public Law (Allameh Tabataba'i University)
چکیده [English]

Every society relatively faces with corrupt practices. In recent years, scholars have begun to examine the links between corruption and human rights and have widely held that corruption violates human rights. When corruption is widespread, people do not have access to justice, Court officials and the police pay more heed to bribes than to law, Hospitals do not heal people because the medical staffs give better treatment to patients who pay backhanders, Poor families cannot feed themselves, and Schools cannot offer their students a sound education. However, although all corrupt practices may in the long run affect a human right, this is not synonymous with a violation of rights. This work analyses when and how a corrupt practice entails a human rights violation by examining how the most common corrupt practices may violate several fundamental human rights and with respect of states obligation to respect, protect and fulfill of human rights in covenants, this paper illustrates negative effects of corruption on realizing of these rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Human rights
  • Obligation to Respect
  • Protect and Fulfill of Human Rights
الف) منابع فارسی
افضلی، عبدالرحمن. «فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامد‌ها و راهکار‌های برون‌رفت». مجله حقوق بین‌المللی 45 (1390): 2364-235.
خاکزاد شاهاندشتی، محسن. «بررسی تطبیقی حق مشارکت سیاسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق اساسی ایران». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران، 1387.
دادخدایی، لیلا. فساد مالی ـ اداری و سیاست جنایی مقابله با آن (با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد). تهران: میزان، 1390.
زمانی، سید قاسم. «جزوه حقوق بین‌الملل بشر». دانشگاه علامه طباطبایی (ره). نیمسال دوم 1391-1390.
قاری‌سید‌فاطمی، سید محمد. حقوق بشر در جهان معاصر. دفتر دوم. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1389.
معظمی، شهلا. جرم سازمانیافته و راهکارهای مقابله با آن. تهران: دادگستر، 1387.
هاشمی، سید محمد. حقوق بشر و آزادیهای اساسی. تهران: میزان، 1384.
ب) منابع انگلیسی
Adugna Gebeye, Berihun. “Corruption and Human Rights: Exploring the Relationships.” Human Welfare 70 (2012): 1-44.
Anukansai, Kanokkan. “Corruption: The Catalyst for Violation of Human Rights.” April 12, 2010. https://www.nacc.go.th/images/journal/kanokkan.pdf (Accessed September 02, 2013).
Audiovisual Library of International Law. “International Covenant on Civil and Political Rights.” Accessed March 11, 2013. http://legal.un.org/avl/ha/iccpr/iccpr.html.
Bacio-Terracino, Julio. “Corruption as a Violation of Human Rights.” International Council on Human Rights Policy 41 (2008): 5-29.
International Council on Human Rights Policy. “Corruption and Human Rights: Making the Connection.” Annual Report, Versoix: International Council on Human Rights Policy, 2009.
International Covenant on Civil and Political Rights.
International Covenant on Economic Social and Cultural Rights.
Kolthoff, Emile. “The Relation between Corruption and Human Rights in Police Work” Paper Presented at the 7th Session of the EGPA Ethics and Integrity Study Group during the 32 EGPA Conference, Toulouse, France, September 8-10, 2010.
Pusham UII. “Corruption and Human Rights.” Accessed April 07, 2013. www.pusham.uii.ac.id/files.php?type=art&lang=en&id=227.
Rushton, Sophie. “Corruption and Development: The International Anti-Corruption Movement and Anti-Corruption in India.” University of Melbourne 73 (2011): 1-17.
Transparency International. “Alternative to Silence, Whistleblower Protection in 10 European Countries.” Global Report, London: Transparency International, 2009.
Transparency International. “Corruption in the Education Sector.” Global Report, London: Transparency International, 2007.
Transparency International. “Gender, Corruption and Health.” Global Report, London: Transparency International, 2009.
Transparency International. “Global Corruption Report 2004.” Global Report, London: Transparency International, 2004.
Transparency International. “Global Corruption Report 2006.” Global Report, London: Transparency International, 2006.
Transparency International. “Global corruption Report 2007.” Global Report, New York: Cambridge, 2007.
United Nations Development Programme. “Fighting Corruption in Education Sector, Methods, Tools and Good Practices.” Global Report, New York: UNDP, 2011.
Weiwei, li. “Equality and Non-Discrimination under International Human Rights Law.” March 02, 2004. www.corteidh.or.cr/tablas/r08121.pdf (Accessed September 10, 2013).