نقدی بر ماده 137 قانون مجازات اسلامی در باب تکرار جرم

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

این تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده به این مسئله می‌پردازد که به‌رغم آنکه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای تغییرات و نوآوری‌های بسیاری می‌باشد لیکن نمی‌توان ایراداتی را که بر برخی مواد آن وجود دارد، نادیده گرفت. یکی از این مواد، ماده 137 قانون مزبور در باب تکرار جرم در جرایم تعزیری می‌باشد. شاید در بدو امر چنین ایرادی موردِتوجه قرار نگیرد اما با ﺗﺄمل و دقت نظر در آن و رجوع به ماده 25 که مبنای ایراد وارده بر ماده 137 باشد می‌توان بیان داشت که عدم‌ِرفع این ایراد درعمل می‌تواند موجب سرگردانی و تشتت آراء گردد.
آنچه نگارندگان در این مقاله به‌دنبال آن هستند بررسی مجازات‌های تعزیری مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم است که چنانچه شخصی از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمانِ اجرای مجازات، مرتکب جرم گردد، مشمول قواعد تکرار جرم می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Criticism of Article 137 of Islamic Criminal Law regarding Crime Recidivism

نویسندگان [English]

  • Azadeh Ghorbani
  • Arezoo Ghorbani
Ph.D. Student, Department of Criminal Law and Criminology, The Faculty of Human Science and Law, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In the present study which has been carried out in a descriptive and analytical way, it is proposed that though Islamic Criminal Law, approved in 1392, contains a lot of changes and innovations, we cannot ignore some faults in some of its articles. One of these articles is article 137 regarding crime recidivism in Ta`zirat crimes. In the first glance, this issue may doesn't become bold, but after attention and delicacy and referring to article 137, we can point out that not correcting this fault can lead to quandary and variance of opinions. What the authors are following in the present study is to investigate Ta`zirat punishments regarding deprivation of social rights of the sentenced which if a person after the date of definity of arbitrate until political rehabilitation commits a crime, the laws of crime recidivism will be applied to him/ her.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Criminal Law
  • Offenses Sentenced
  • Article 137
  • Recidivism
  • Rehabilitated

فهرست منابع

افراسیابی، محمداسماعیل. حقوق جزای عمومی. ویرایش اول. جلد دوم. تهران: فردوسی، 1377.
زراعت، عباس. شرح قانون مجازات اسلامی. ویرایش اول. تهران: ققنوس، 1379.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.
قانون مجازات عمومی مصوب 1352.
کمالان، مهدی. قانون مجازات اسلامی. ویرایش دوم. تهران: برازش، 1392.
مشیر، سیّد مرتضی. «اعاده حیثیت». مجله کانون وکلا 19(104) (1346): 81-76.