پلیس مسئله‌محور و ترس از جرم

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

ترس از جرم واکنشی احساسی است که با دو ویژگی وحشت و دلهره نسبت به جرم یا نمادهای آن مرتبط است. این پدیده اجتماعی در هر جامعه‌ای اهمیت فراوانی دارد، چراکه ما هر نوع ترسی را نمی‌توانیم بگوییم برای جامعه مضر است و حتماً باید میزان آن از خطر واقعی جرایم که افراد و جامعه را تهدید می‌نماید بیشتر و یا کمتر باشد. ترس از جرم باید در هر جامعه‌ای موردِتجزیه‌وتحلیل قرار بگیرد که این وظیفه در دیگر کشورها برعهده سازمان‌های پلیسی گذاشته شده است.
درمجموع سه رویکرد کلّی در سازمان‌های پلیسی وجود دارد که عبارتند از: رویکرد سنتی، رویکرد جامعه‌محور و رویکرد مسئله‌محور. رویکرد مسئله‌محور پلیس که اولین بار توسط هرمان گلداشتاین مطرح شد شامل تمرکز بر مسائل خاص و متناسب‌سازی راهبرد خود به آن مسئله شناسایی‌شده می‌باشد. لذا این شیوه با پلیس سنتی که یک روش را برای همه مسائل به‌طور یکسان به‌کار می‌برد، متفاوت است و برای هر مشکلی روشی خاصی را تعریف می‌کند و در تعریف شیوه‌ها، رهیافت مسئله‌محوری به این اعتقاد می‌باشد که پلیس باید فراتر از توانمندی‌های اجرای سنتی قانون دیده شود و لازم است خیل عظیمی از روش‌های دیگر ممکن را برای مشکل تعریف‌شده به‌کار ببرد؛ پلیس برای اجرای این رویکرد از فرایندی به‌نام سارا استفاده می‌نماید. این فرایند با چهار روش بررسی، تجزیه‌وتحلیل، واکنش یا پاسخ و ارزیابی کار خود را انجام می‌دهد. این روش شیوه‌ای علمی است که با بهره‌گیری از آن بر بسیاری از مشکلات و مسائل پلیسی و اجتماعی می‌توان فائق آمد. در این روش قبل از اینکه ما مشکلی را بررسی دقیق نکنیم و موردِتجزیه‌وتحلیل قرار ندهیم، نمی‌توانیم پاسخی برای آن در نظر بگیریم و تمام پروژه‌ها و اهداف آنها باید با بررسی‌های دقیقی صورت پذیرد، به‌عنوان‌مثال ما ابتدا باید ببینیم که آیا ترس از جرم واقعاً در یک منطقه یا شهر مشکلی حاد است یا نه؟ یا اینکه میزان آن با رقم بزهکاری چه‌مقدار متفاوت است و پس از بررسی‌های لازم پاسخ‌هایی منطقی برای آن در نظر بگیریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Problem-Oriented Policing and Fear of Crime

نویسندگان [English]

  • Saeed Kermani 1
  • Seyyed Mahdi Seyyedzadeh Sani 2
1 Master Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor Department of Law, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

We can define fear of crime as an emotional reaction characterized by a sense of danger and anxiety produced by the threat of crime. The dynamics of fear of crime is a multi-faceted phenomenon, but you cannot say that all type of it is considered as a treat. Analyzing and reducing fear of crime is increasingly considered to be a police task in lots of countries. There are three kind of policing: classical, community based and Problem-Oriented Policing. Problem-Oriented Policing (POP), coined by Herman Goldstein, is a policing strategy that involves the identification and analysis of specific crime and disorder problems, in order to develop effective response strategies. For years police focused on the “means” of policing rather than it’s “ends”. Goldstein called to replace what he termed the reactive, incident-driven “standard model of policing”. Based on this theory SARA model for problem solving was expanded. In SARA, “Scanning” is the first step and require police identifying and prioritizing potential problems in their jurisdiction. Second step is analyzing the problem. The third step, response, has the police develop and implement interventions designed to rectify the problems. The final step is assessment, which involves evaluating the impact of the response and what good has been accomplished. In this article it was tried to look at the problem of fear of crime with this approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem-Oriented Policing
  • Policing Methods
  • Fear of Crime
  • Crime Prevention

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
احمدی، حبیب، مریم سروش و حسین افراسیابی. «ترس از جرم در مناطق جرم‌خیز شهر شیراز». فصلنامه علمی و پژوهشی جامعه‌شناسی کاربردی 2 (1388): 80-65.
بابایی، محمدعلی. «ارزیابی برنامه عملی پیشگیری از جرم». مقاله ارائه‌شده در همایش ملی علمی ـ کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه، تهران، 12 و 13 اسفند ماه 1390.
جوان­جعفری، عبدالرضا. «خصوصی­سازی پیشگیری از جرم در ایران». مقاله‌ ارائه‌شده در نخستین همایش پیشگیری از جرم، رویکرد چندنهادی به پیشگیری از جرم، تهران، 1387.
جوان­جعفری، عبدالرضا و سیّد مهدی سیّدزاده­ثانی. رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم. چاپ اول. تهران: نشر میزان، 1391.
جوانمرد، بهروز. «برآورد هزینه­های اقتصادی و اجتماعی ترس از جرم». مجله تعالی حقوق 13 و 14 (1390): 200-191.
ساداتی، سیّد محمود. «امنیت و سیاست جنایی». ماهنامه حقوقی دادرسی 58 (1385): 42-36.
سام، بهروز. «غلبه بر ترس». نشریه زبان و ادبیات فارسی فردوسی 65-66 (1386): 98-97.
سیّدزاده ­ثانی، سیّد مهدی. «ترس از بزه‌دیدگی مکرر». مقاله ارائه‌شده در نخستین همایش پیشگیری از جرم: پیشگیری از تکرار جرم و بزه‌دیدگی، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، تهران، 10 اسفند ماه 1387.
صبوری­پور، مهدی. «سنجش میزان ترس از جرم» در دانشنامه بزه­دیده­شناسی و پیشگیری از جرم. جلد اول. زیر نظر: دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی. 569-567. تهران: انتشارات میزان، زمستان 1393.
ضابطیان، الهام و رفیعیان مجتبی. «فضاهای امن شهری با رویکرد جنسیتی». فصلنامه جستارهای شهرسازی 25 و 24 (1387): 55-48.
عباچی، مریم. «مبانی و مقدّمات تدوین برنامه پیشگیری از جرم در ایران». فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم 9 (1387): 72-33.
فرجیها، محمد. «ارزیابی مداخله­های پیشگیرانه پلیس، چالش‌های روان‌شناختی و سیاست­گذاری». مجموعه مقاله­های همایش پیشگیری از جرم، تهران، 1387.
کاشفی اسماعیل‌زاده، حسن. «جنبش­های بازگشت به کیفر در کشورهای غربی». مجله الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی 15-16 (1384): 294-253.
کرمانی، سعید. «بررسی میزان و عوامل ترس از جرم در مناطق 9 و 4 شهر مشهد». پایا‌ن‌نامه کارشناسی ارشد، مشهد: دانشگاه آزاد اسلامی، 1392.
کریمی خوزانی، علی. «پلیس چگونه می­تواند جرم، بی­نظمی و ترس را کاهش دهد؟». دوماهنامه توسعه انسانی پلیس 24 (1388): 163-125.
کوثری، مسعود. «سریال­های پلیسی ـ جنایی، ترس از جرم و آمادگان برای جرم». مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم: پیشگیری از جرم با رویکرد جامعه­شناختی، تهران، 10 اسفند ماه 1387.
محمد نسل، غلامرضا. پلیس و سیاست پیشگیری از جرم. چاپ اول. تهران: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، 1387.
محمودی­جانکی، فیروز و محسن مرادی حسن­آبادی. «افکار عمومی و کیفرگرایی». مجله مطالعات حقوقی 2 (1390): 214-175.
مقدسی، محمدباقر و محمد فرجیها. «رویکرد عوام‌گرایی کیفری به جرایم جنسی (مطالعه تطبیقی)». مجله پژوهش­های حقوق تطبیقی 2 (1390): 132-113.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، مترجم. جرم­شناسی. تهران: میزان، 1390.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، مترجم. درآمدی بر سیاست جنایی. تهران: میزان، 1390.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین. «سیاست کیفری عمل‌گرا ـ عوام‌گرا». تقریرات دوره دکترای دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال نخست 1389-1390.
نویدنیا، منیژه. «تأملی نظری در امنیت اجتماعی؛ با تأکید بر گونه­های امنیت». فصلنامه مطالعات راهبردی 31 (1384): 72-53.
نیکوکار، حمیدرضا و بهاره همّت­پور. ترس از جرم. چاپ اول. تهران: میزان، 1391.
نیکوکار، حمیدرضا و مسعود یاراحمدی. «تأثیر رویکردهای پلیس سنتی و جامعه‌محور در کاهش ترس از جرم». فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم 22 (1391): 170-153.
وروایی، اکبر. «رویکرد جامعه‌محوری پلیس». فصلنامه امنیت 3 (1386): 145-117.
همتی، رضا. «پلیس جامعه‌محور و نقش آن در کاهش احساس ناامنی». فصلنامه دانش انتظامی 3 (1386): 147-131.
ب) منابع انگلیسی
Center Problem-Oriented Policing. “Mission and History of the Center for Problem-Oriented Policing.” Last Modified October 19, 2015. http://www.popcenter.org/about/?p=history.
Clarke, Roland V., and John E. Eck. Crime Analysis for Problem-Solvers: In 60 Small Steps Washington. U.S: Department of Justice, 2009.
Cohen, Robin. “The Free Movement of People: Ethical Debates before and after 9/11.” In Crime, Social Control and Human Rights: From Moral Panics of Denial, Essays in Honour of Stanley Cohen, edited by Christine Chinkin, David Downes, Conor Gearty and Paul Rock, 211-225. Cullompton: Willan Publishing, 2007.
Cordner, Gary. Reducing Fear of Crime Strategies for Police. U.S: Department of Justice, 2010.
De Donder, Liesbeth; Tine Buffel, Dominique Verte, Sarah Dury, Nicode Witte. “Feelings of Insecurity in Context: Theoretical Perspectives for Studing Fear of Crime in Late Life.” International Journal of Economics and Finance 1(1) (2009): 1-20.
Department of Justice, Fear of Crime in Ireland andits Impact on Quality of Life (Dublin: The National Crime Council, 2009).
Doran, Bruce J., Melissa B. Burgess. Putting Fear of Crime on the Map. New York, Dordrecht, Heidelberg, London: Springer, 2012.
Goldstein, Herman. “Problem-Oriented Policing, Aporoach, Crime and Delinquency.” Journal of Economic Crime Management 25 (1979): 236-258.
United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Economic Commission for Europeunited Nations, Manual on Victimization Surveys, United Nations, 2010.