تعامل تمامیت ارضی با حقوق و آزادی‌های مشروع از منظر ملّی و بین‌المللی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دکترای حقوق عمومی، دانشگاه تهران، ایران

2 دکترای حقوق محیط‌زیست، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و مرزی کشورها به‌عنوان یک اصل جهانی موردِتوجه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و قانون اساسی کشورها، مهم‌ترین منادیان چنین نگرشی هستند. استقلال ارضی و تمامیت ارضی از یک‌سو و حفظ حقوق و امنیت انسانی از محورهای بسیار مهم این پژوهش به‌شمار می‌آید. همچنین نگاه مختصر به وضعیت حفظ تمامیت ارضی در خاورمیانه نیز به ما در این پژوهش به‌عنوان یک نمونه یاری رسانده است. به استناد اصول متعدد قانون اساسی، وحدت ملی و تمامیت ارضی، شرط لازم استقلال جمهوری اسلامی ایران شمرده می‌شود. به همین دلیل، اصل نهم قانون اساسی آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور را از یکدیگر جدانشدنی و حفظ آن را وظیفة حکومت ملت پایه و آحاد ملت می‌داند. حفظ تمامیت ارضی ایران و مرزهای بین‌المللی آن، به‌شدت موردِاحترام و حمایت عامة مردم و تعدّی به آن، به‌منزله تجاوز به کشور و اقتدار عمومی است. از طرفی قبول و شناخت آزادی‌های مختلف برای اقوام و قبایل گوناگون در کشور، نباید موجب لطمه به تمامیت ارضی یا محلی برای تجزیه‌طلبی شود. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با الهام از مبانی تفکر اسلامی، انواع آزادی‌های اساسی مردم را موردِتوجه و حمایت قرار داده است. تبیین دقیق رابطه آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی می‌تواند در جلوگیری از پیدایش استبداد و نیز وابستگی و تجزیه کشور، مؤثر بوده و جامعه را به سمت‌وسوی نیل به سعادت سوق دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interaction of Territorial Integrity with Rights and Legitimate Freedoms under Domestic and International Law

نویسندگان [English]

  • Hedieh Sadat Mirtorabi 1
  • Sobhan Tayebi 2
1 Ph.D. in Public Law, Tehran University, Iran
2 Ph.D. Environmental Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, independence and territorial integrity of the country as a universal principle and interest will be emphasized .United Nations, international law and the constitution, strongly support such a view. According to various principles of the constitution, national unity and territorial integrity, independence, Islamic Republic of Iran is considered a necessary condition. For this reason, the ninth constitution of liberty, independence, unity and territorial integrity of our inseparable and maintaining it is the duty of the state and nation by nation knows. Iran's territorial integrity and international borders, the highly respected and public support and its abuses, constitutes an infringement of the public authority. On the other hand, the acceptance and recognition of the rights of ethnic groups and tribes in the country, shall not impair the sovereignty or secession from the local area. The third season of the Iranian constitution inspired by the principles of Islamic Thought, a variety of fundamental freedom sand protecting people's attention has .Detailed explanation of the relationship between freedom, independence, unity and territorial integrity can avoid the appearance of arbitrariness and dependency analysis, effective and lead society towards achieving happiness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Territorial Integrity
  • Legitimate Freedoms
  • Fundamental Rights
  • Sovereign Principle
  • Challenge and Strategy

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
ابراهیمی، حسین. اسلام و حقوق بین‌الملل. تهران: انتشارات سمت، 1379.
امیرارجمند، اردشیر. «وضعیت اضطراری». مجله علمی تخصصی حقوق عمومی 1 (1385): 18-16.
تمیزکارمستقیم، محمد. «تفکیک‌ناپذیری آزادی استقلال و وحدت و تمامیت ارضی (با تأکید بر اصل 9 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1387.
جعفری، عباس. «تعامل آزادی و امنیت». مجله تعالی حقوقی 7 (1389): 11-5.
چوپانی یزدلی، محمدرضا. «چشم‌اندازهای حقوقی شوراهای اسلامی». مجله بصیرت 26-25 (1380): 272-249.
زارعی، بهادر، احمد احمدپور. «قلمرو جغرافیای کشور و قانون اساسی ایران». پژوهش‌های جغرافیایی 61 (1386): 72-59.
زارعی، بهادر، یاشار ذکی. «اصل تمامیت ارضی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران». پژوهش جغرافیایی انسان 78 (1390): 236-221.
زمانی، سیّد قاسم. «حمایت از اقلیت‌ها در اسناد جهانی حقوق بشر». مجله پژوهش حقوق و سیاست 15 (1384): 187-145.
ساعد، نادر. «مفهوم تمامیت ارضی در نظم حقوق بین‌المللی». مجله پژوهش حقوقی 7 (1383): 37-31.
سرمقاله. «آزادی در سایه استقلال». فصلنامه حکومت اسلامی 13 (1378): 8-3.
سریع‌القلم، محمود. سیاست خارجی ایران پارادیم ائتلاف. تهران: انتشارات مطالعات استراتژیک، 1370.
سیما، برنو. «ناتو، سازمان ملل و جنبه‌های حقوقی استفاده از زور». ترجمه محمدجعفر قنبری جهرمی. مجله حقوقی 24 (1378): 366-317.
سیمبر، رضا. «منع تجاوز، مصونیت مرزی و وحدت سرزمینی در حقوق بین‌الملل». مجله‌ سیاسی اقتصادی 170-169 (1380): 75-70.
شعبانی، قاسم. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. ویرایش سوم. تهران: انتشارات اطلاعات، 1374.
صنیعی منفرد، محمدعلی. «نقش مدل‌سازی علمی در پیاده‌سازی برخی از اصول قانون اساسی، مورد اصل نهم». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 53 (1380): 75-55.
ضیایی، سیّد یاسر. «جدایی‌طلبی در حقوق بین‌الملل، تقابل حق تعیین سرنوشت مردم و اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها». فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست 32 (1390): 264-231.
عاقلی، باقر. میرزا احمدخان قوام‌السلطنه. تهران، انتشارات جاویدان، 1376.
گرجی، علی‌اکبر. «مبانی حقوق عمومی». تقریرات درسی دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه اراک، مهر 1387.
مجتهدزاده، پیروز. جغرافیای سیاسی ـ سیاست جغرافیایی. تهران: انتشارات سمت، 1381.
نیکزاد، عباس. «اصول سیاست خارجی در قانون اساسی». رواق اندیشه 31 (1383)، http://www.ensani.ir/fa/content/49663/default.aspx (13/05/1395).
هاشمی، سیّد محمد. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات میزان، 1384.
هاشمی، سیّد محمد. «حوزه حقوق عمومی». مجله علمی تخصصی حقوق عمومی (دوماهنامه) 1 (1385): 27-19.
ب) منابع انگلیسی
Elden, Stuart. “Contingent Sovereignty, Territorial Integrity and the Sanctity of Borders.” SAIS Review XXVI. No. 1 (2006): 2-12.
Heintze, Hans-Joachim, “Territorial Autonomy: A Possible Solution of Self-Determination Conflicts?,” Paper Delivered at Autonomy for Papua—Opportunity or Illusion? (Conference), June 4-5, 2003. http://home.snafu.de/watchin/AfP2003heintze.htm. (Accessed Auguest 3, 2016).
Roth, Brad R. Governmental in Illegitimacy International Law. Oxford University Press, 2000).
Walzer, Michael. Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations. Second Edition. New York: Basic Books, 1992.