روند ‌کاهش ‌سرمایه ‌شرکت‌های ‌سهامی ‌در ‌حقوق ‌ایران ‌و ‌انگلیس

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در ‌کاهش ‌سرمایه ‌که ‌ازجمله ‌تغییرات ‌در ‌سرمایه ‌شرکت ‌می‌باشد ‌اقداماتی ‌باید ‌صورت ‌پذیرد. ‌اطلاع ‌از ‌روند ‌کاهش ‌سرمایه ‌جهت ‌اجرای ‌قانونی ‌و ‌اصولی ‌این ‌اقدامات، ‌امری ‌بدیهی ‌است.
کاهش ‌سرمایه ‌در ‌حقوق ‌ایران ‌ممکن ‌است ‌اجباری ‌یا ‌اختیاری ‌باشد ‌و ‌دلایلی ‌که ‌این ‌کاهش ‌را ‌ایجاب ‌می‌کند ‌نیز ‌متفاوت ‌است. ‌هریک ‌از ‌ارکان ‌شرکت ‌در ‌روند ‌کاهش ‌سرمایه ‌دخیل ‌می‌باشند. ‌در ‌حقوق ‌ایران ‌کاهش ‌سرمایه ‌به ‌پیشنهاد ‌هیئت‌مدیره ‌و ‌گزارش ‌خاص ‌بازرسان ‌و ‌تصویب ‌مجمع ‌عمومی ‌فوق‌العاده ‌صورت ‌می‌گیرد ‌ولی ‌مطابق ‌قوانین ‌انگلیس، ‌کاهش ‌سرمایه ‌ممکن ‌است ‌به‌موجب ‌مصوبه ‌‌ویژه ‌مجمع ‌عمومی ‌یا ‌به‌موجب ‌حکم ‌دادگاه ‌تصمیم‌سازی ‌گردد.
همچنین ‌مجمع ‌عمومی ‌هنگام ‌تصویب ‌کاهش ‌سرمایه ‌می‌بایستی ‌شرایطی ‌را ‌مدّنظر ‌قرار ‌دهد ‌که ‌ازجمله ‌می‌توان ‌به ‌رعایت ‌محدودیت ‌مربوط ‌به ‌حداقل ‌مبلغ ‌کاهش ‌سرمایه، ‌تساوی ‌حقوق ‌سهامداران ‌و ‌رعایت ‌حقوق ‌طلبکاران ‌شرکت ‌اشاره ‌نمود.
در ‌این ‌مقاله ‌که ‌به ‌روش ‌توصیفی ‌ـ ‌تحلیلی ‌صورت ‌گرفته ‌مباحث ‌حقوق ‌ایران ‌تا ‌حد ‌امکان ‌با ‌نگاهی ‌به ‌حقوق ‌انگلیس ‌موردِتطبیق ‌و ‌تبیین ‌قرار ‌می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reduction Process of Capital of Corporation in Iran and UK Laws

نویسنده [English]

  • Hamid Shali
Master of Arts of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Some measures must be observed in the reduction of capital of corporation, including changes in the corporation’s investment. Notice of the process of reducing for implementing legally of the measures is obvious.
Capital reduction in Iran's law may be mandatory or arbitrarily and the reasons which require the reduction is different. Each of organs of corporation is involved in the reduction process. In Iran’s law the capital reduction take place with recommendation of board of directors, the specials report of auditors and the decision of the Extraordinary General Assembly, but according to British law, Capital reduction may be take place due to a special resolution of the General Assembly or in the court decisions.
The general assembly at the time of adoption of capital reduction shall consider some circumstances, including, observing Restrictions concerning the minimum amount of capital reduction, equality of shareholder’s rights and observing creditors’ rights.
In this article which is used from a descriptive-analytical method, the Iran’s law, as far as possible, will compare and explain with UK’s laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Change of the Capital
  • Corporation
  • Process of the Capital Reduction
  • UK’s Corporation’s Laws

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
اسکینی، ‌ربیعا. ‌حقوق ‌شرکت‌های ‌تجاری. ‌جلد ‌2. ‌ویراش ‌دوم. ‌تهران: ‌انتشارات ‌سمت، ‌1389.
اعظمی ‌زنگنه، ‌عبدالحمید. ‌حقوق ‌بازرگانی. ‌بی‌جا: ‌بی‌نا، ‌بی‌تا.
افتخاری، ‌جواد. ‌شرکت‌های ‌تجاری. ‌تهران: ‌نشر ‌ققنوس، 1384.
باریکلو، ‌علیرضا. ‌»ماهیت ‌سهم ‌و ‌بازخرید ‌آن ‌توسط ‌شرکت ‌صادرکننده». ‌پژوهشنامه ‌حقوق ‌و ‌علوم ‌سیاسی ‌1 ‌(تابستان ‌1385): ‌38-14.
پاسبان، ‌محمدرضا. ‌»بازبینی ‌نظام ‌بازرسی ‌در ‌شرکت‌های ‌تجاری ‌ایران: ‌بررسی ‌تطبیقی ‌با ‌حقوق ‌انگلستان». ‌مجله ‌پژوهش ‌حقوق ‌عمومی ‌15-‌16 ‌(پاییز ‌و ‌زمستان ‌1384): ‌114-83.
پاسبان، ‌محمدرضا. ‌حقوق ‌شرکت‌های ‌تجاری. ‌تهران: ‌انتشارات ‌سمت، ‌1391.
ستوده ‌تهرانی، ‌حسن. ‌حقوق ‌تجارت. ‌جلد ‌2. ‌تهران: ‌نشر ‌دادگستر، ‌1388.
عبادی، ‌محمدعلی. ‌حقوق ‌تجارت. ‌تهران: ‌کتابخانه ‌گنج ‌دانش، ‌1368.
فتاحی، ‌مهدی. ‌»تغییر ‌سرمایه ‌در ‌حقوق ‌ایران ‌و ‌فرانسه». ‌فصلنامه ‌حقوق ‌گواه ‌6-7 ‌(بهار ‌و ‌تابستان ‌1385): ‌106-103.
فروحی، ‌حمید. ‌حقوق ‌تجارت ‌»شرکت‌های ‌سرمایه‌ای، ‌شخصی ‌و ‌مختلط». ‌تهران: ‌انتشارات ‌روزبهان، 1372.
کاویانی، ‌کوروش. ‌حقوق ‌شرکت‌های ‌تجاری. ‌تهران: ‌نشر ‌میزان، 1391.
کیائی، ‌کریم. ‌حقوق ‌بازرگانی. ‌تهران: ‌بی‌نا، ‌1357.
لایحه ‌قانونی ‌اصلاح ‌قسمتی ‌از ‌قانون ‌تجارت ‌مصوب ‌1347.
ب) منابع انگلیسی
Abbott, Keith. Company Law. London: DP Publication Ltd, 1990.
Burr, Barry.B. “In Search of a Buyback Model.” Pensions and Investments 34 (25) (2006): https://www.pionline.com/article/20061211/PRINT/612110702/in-search-of-a-buyback-model.
Colin, Thomas. Company Law. London: Stoughton Hodder, 1993.
Companies Act 2006 UK.
Marsh S.B., and J. Soulsby. Business Law. 4th Ed. London: NcGraw-Hill, 1989.
Morse, Geoffrey. Company Law. London: Sweet & Maxwell, 1995.
Stephens, Clifford, and MichaelS Weisbach. “Actual Share Repurchase Reacquisitions in Open Market Repurchase Programs.” Journal of Finance LШ(1) (1998): 313-333.