تحلیل حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ایران؛ در پرتو مطالعات تطبیقی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی برق ـ مخابرات (میدان)، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد رشته حقوق ارتباطات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

توسعه فناوری‌های وابسته به تلفن همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فناوری‌های نوینی درزمینة تلفن همراه شده است. یکی از مهم‌ترین این فناوری‌ها فراهم آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به‌علت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیم‌کارت خود نمی‌باشند. ازآنجاکه مهم‌ترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تأثیر شگرفی بر نوع مقررات‌گذاری و الزامات قانونی این فناوری دارند. ازاین‌رو با‌توجه‌به اهمیت ابعاد حقوقی این پدیده، در این گفتار سعی بر واکاوی این مهم گشته است. چهارچوب‌های قانونی الزام‌آور از طرف رگولاتور و همچنین بررسی شیوه‌های مقررات‌گذاری این فناوری از مباحثی هستند که موردِبررسی قرار گرفته‌اند. همچنین با‌توجه‌به نوظهور بودن این امر در کشور، ابعاد حقوقی این فناوری آن در ایران نیز موردِمطالعه قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of Mobile Number Portability in Iran, in the Light of Comparative Studies

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hashem Maddah Hosseini 1
  • Rajab Fallahi 1
  • Sara Mortezagholi 2
1 Facutly Member of ICT Research Institute (Iran Telecommunication Research Center), Tehran, Iran
2 Master of Telecommunications Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The development of technologies associated to mobile phone, and, also increase of customers’ demands to take advantage from the foresaid technologies have led to new technologies on mobile phone. One of the most considerable technologies is to transfer the mobile operator, without any number portability. This issue is known significant; because there are some customers who cannot exchange their SIM card because of number importance, although they may not be satisfied of their operator. Since to achieve more economic profits and, growth of competition in telecommunication markets are known as goals of said prerogative, the economic aspects have influenced, so notably, on regulation and legal requirements of the technology. Hence, regarding to the significance of the legal aspects of the event, to which it’s been referred, in this article the legal aspects of technology are being analyzed. Both legal frameworks identified mandatory by the regulatory authority and considering regulation methods on the technology are analyzed in this article. Moreover, since this issue is known young in Iran, the legal aspects of the technology in Iran have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Number Portability
  • Mobile Phone
  • Legal Frameworks of Tariff
  • Regulatory

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.
جاسبی. عبدالله. اصولومبانیمدیریت. تهران: انتـشارات دانـشگاه آزاد اسـلامی، 1386.
قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات. «مصوبه 189 (اصول حاکم بر ارائه خدمات ترابردپذیری شماره تلفن همراه)». مصوب 18 خرداد 1393،
مجلس شورای اسلامی. «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات». مصوب 19 آذر 1382، http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93987.
هیئت‌وزیران. «اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی». مصوب 22 آذر 1388، http://ilaw.ir/?p=405.
ب) منابع انگلیسی
Buehler, Stefan, Ralf Dewenter and Justus Haucap. “Mobile Number Portability in Europe.” July, 2005.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2wYTby5rOAhUXM8AKHdCzB7gQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.hsu-hh.de%2Fdownload-1.5.1.php%3Fbrick_id%3DuNldejmmQmOcyfwf&usg=AFQjCNGzXOuxm-4e5aLS_FB7WVGVZ-K-EQ&sig2=WsPJcp71uo32mYy4LBkMVQ (Last Visited 28 January, 2015).
Communications and Information Technology Commission. “Mobile Number Portability Policy & Guideline.” last visited 27 January, 2015. http://www.citc.gov.sa/English/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/Numbering/Documents/TA111E.PDF.
Communications Commission of Kenya. “Determination on Interconnection Rates for Fixed and Mobile Telecommunications Networks, Infrastructure Sharing and Co-location; and Broadband Interconnection Services in Kenya. Interconnection Determination No. 2 of 2010.” 16 August 2010, http://www.researchictafrica.net/countries/kenya/Kenya_Interconnection_Determination_No2_2010.pdf.
Communications Regulatory Commission (CRC). “CRC Resolution 2066 of 2009.” http://www.crcom.gov.co/images/stories/crtdocuments/Normatividad/ResolucionesCRT/00002066.pdf. The Rule Entered into Effect in December 2009 (Last Visited 10 January, 2015).
French Trade Law.
Info-communications Development Authority (IDA). “Singapore’s Mobile Market Gets New Impetus for Growth, Press Release.” Jan, 2005. http://www.ida.gov.sg/News%20and%20Events/20050712123200.aspx?getPagetype=20 (Last Visited 25 January, 2015)
Information for Industry, Australian Communications and Media Authority. “Mobile Number Portability.” Last Modified May 16, 2016. http://www.acma.gov.au/Industry/Telco/Numbering/Portability/mobile-number-portability-information-for-industry.
L’Autorité de la Concurrence. “Décision n 12-D-24 Relative à Des Pratiques Mises en Œuvre Dans le Secteur de la Téléphonie Mobile à Destination de la Clientèle Résidentielle en France Métropolitaine.” Décembre 13, 2012. www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/12d24.pdf (Last Visited 28 January, 2015).
Laws, Regulations in Turkey. “Electronic Communications Law (Law No. 5809).” adopted November 5, 2008. http://www.lawsturkey.com/law/5809-electronic-communications-law (Last Visited 16 January, 2015).
Streel, Alexandre de. “A Program for Reforms for the European Regulation of Electronic Communications.” Paper Presented at ITS Conference, Porto, September 2005.
Telecommunications Management Group, Inc. “On-net/ Off-net Price Differentiation: Review of International Precedent.” 7 February, 2011. www.comcom.govt.nz/dmsdocument/7958 p. 2 (Last Visited 27 January, 2015).
Treaty of European Union.