رویکرد محاکم بین المللی کیفری در برخورد با ازدواج اجباری به عنوان خشونت جنسی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

در برخی مناقشات مسلحانه ملی و یا بین‌المللی اعمال شنیع و خشنی علیه غیرنظامیان خصوصاً زنان و کودکان ازجمله قتل‌عام، تجاوز به عنف مکرر درمقابل اعضای خانواده، بریدن اعضای بدن، برداشتن اعضای انسانی و همچنین ازدواج اجباری (این جرم ممکن است شامل تجاوز، بردگی جنسی، حاملگی اجباری و کار اجباری باشد) گزارش شده است اما تدوین قواعد حقوق بین‌الملل خصوصاً حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، جرایم جنسی و یا مبتنی‌بر جنسیت به‌عنوان جرایم بین‌المللی تعریف و احصاء گردید تا بتوان مرتکبان و مسببان را موردِتعقیب و محاکمه قرار داد؛ لذا در این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی به‌ مطالعه عملکرد دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به ازدواج اجباری می‌باشیم و اینکه سیر تحول دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به این پدیده به‌عنوان جرمی مستقل تحت مصادیق جنایت علیه بشریت و عناصر سازنده چگونه بوده است؟ بر این اساس متعاقب تحدید و بیان عناصر متشکله جرم، به مطالعه نوع ورود دادگاه‌های بین‌المللی ایجادشده بعد از جنگ جهانی دوم پرداخته خواهد شد زیرا بر این ایده معتقدیم که ازدواج اجباری توهین به جایگاه مذهبی و اجتماعی نهاد ازدواج و خانواده بوده و موجب صدمات روحی ـ روانی شدید به زنان و مخلّ توسعه حقوق اساسی و فرایند توسعه‌ای آنها در جامعه می‌باشد که باید در صحنه عدالت قضایی و کیفری بیشتر به آن پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Criminal Tribunal Approach to Forced Marriage as Sexual Violence

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Tohidi 1
  • Azadeh Dadashi 2
1 Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Law,University of Qom
2 Master of International Law, Faculty of Law, University of Qom
چکیده [English]

Sometimes, in national or international armed conflicts, heinous and violent acts against civilians, especially women and children, including massacre, repeated rape of family members, beheadings, abduction of human organs, as well as forced marriage (The offense may include rape, slavery, forced pregnancy and forced labor) have been reported, but the formulation of international human rights, sex offenses or gender-based offenses has been reported as international offenses, so that perpetrators and hostages can be prosecuted. This paper presents a descriptive and Accordingly, following the delineation and expression of the constituent elements of the crime, we will study the type of international tribunals established after World War II because we believe that forced marriage is an insult to the religious and social standing of the institution of marriage and family and causes psychological harm; There is a strong mentality to women and to the development of fundamental rights and their process of development in society that needs to be further addressed in the field of judicial and criminal justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forced Marriage
  • Sexual Violence
  • International Criminal Tribunals
  • International Crimes

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
آسایش زارچی، محمدجواد، رضا آقارضی درمنی. مروری بر تاریخ مسلمانان در یوگسلاوی و جنگ در بوسنی و هرزگوین. چاپ اول. تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، 1388.
امیری، فاطمه. «توسعه حقوق بین‌الملل کیفری بر پایه جرم‌انگاری ازدواج اجباری به‌عنوان جنایت علیه بشریت در دادگاه ویژه سیرالئون». مجله حقوقی بین‌المللی 43 (1389): 291-267.
باباخانی، عطیه. «جامعه بین‌المللی و مقابله با نقض حقوق بشردوستانه در بحران دارفور». مجله حقوقی 38 (1387): 184-141.
بخشی، احمد. «تحلیل پدیده‌های جغرافیایی و سیاسی در شکل‌گیری بحران دارفور». فصلنامه ژئوپلیتیک 7(2) (تابستان 1390): 252-215.
پیس، کلی ـ کیت اس. سازمان‏های بین‌المللی. ترجمه حسین شریفی طرازکوهی. تهران: نشر میزان، 1384.
جباری، منصور، جلیل حاضر وظیفه قره­باغ. «ارزیابی دکترین «مسئولیت حمایت» در بحران دارفور سودان». فصلنامه راهبرد 20(58) (بهار 1390): 241-217.
خاک، روناک. «جرم‌انگاری خشونت جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری». مجله حقوقی بین‌المللی 29 (1387): 146-101.
دانپورت، جان. محاکمات نورنبرگ. ترجمه مهدی حقیقت‌خواه. چاپ اول. تهران: نشر ققنوس، 1387.
دریایی، محمدحسن. «بررسی عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم بحران دارفور». فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 9(23) (پاییز و زمستان 1386): 88-55.
رستمی، سحر. «حقوق و وضعیت زنان در مخاصمات مسلحانه با نگاهی بر رویه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1390.
رنجبریان، امیرحسین، مهدیه ملک‌الکتاب خیابانی. «دادگاه ویژه سیرالئون: فرایند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی‌کیفری». مجله حقوقی بین‌المللی 43 (1389): 167-123.
زمانی، سیّد قاسم. «دیوان کیفری بین‌المللی و صدور قرار جلب عمر البشیر». پژوهشهای حقوقی 14 (1387): 47-13.
سواری، حسن. «ناسازواری عدالت و صلح در دیوان کیفری بین­المللی در پرتو پرونده عمر البشیر (سودان)». فصلنامه راهبرد 20(58) (بهار 1390): 266-243.
عرب اسدی، شیما. «دکترین مسئولیت به حمایت و بحران لیبی». تاریخ دسترسی 16 آبان 1390، http://www.fararu.com/vdcbfab0.rhb9gpiuur.html
فیوضی، رضا. «دادگاه نظامی نورنبرگ بعد از چهل سال». مجله حقوقی بین‌المللی 9 (1367): 165-133.
فیوضی، رضا. حقوق بین‌الملل کیفری. چاپ اول. تهران: دانشگاه تهران، 1386.
کچوئیان، جواد. «ماهیت و ابعاد حقوقی و سیاسی بحران دارفور». مطالعات آفریقا 20 (1388): 120-63.
کیتی شیایرزی، کریانگ ساک. حقوق بین‌الملل کیفری. چاپ اول. ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی. تهران: انتشارات سمت، 1383.
میرمحمد صادقی، حسین. «اساسنامه محاکم یوگسلاوی سابق و رواندا در یک نگاه». ماهنامه دادرسی 2(7) (1377): 21-20.
میرمحمد صادقی، حسین. حقوق جزای بین‌الملل. چاپ دوم. تهران: نشر میزان، بهار 1386.
ب) منابع انگلیسی
Bassiouni, M Cherif. Crimes against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application. Cambridge University Press, 2011.
Beth Van Shaack, “Engendering Genocide: The Akayesu Case before the International Criminal Tribunal for Rwanda.” Santa Clara Univ. Legal Studies Research Papers Series, Working Paper 08-55 (July 2008): 1-30.
Brown, Wendy. “Women’s Studies Unbound: Revolution, Mourning and Politics.” Parallax 9 (2003):3, 11.
Bunting, Annie. “Forced Marriage in Conflict Situations: Researching and Prosecuting Old Harms and New Crimes.” Canadian Journal of HumanRights 1(1) (2012): 165-185.
Burnet, Jennie E. “Sexual Violence and Ethnic/ Racial Identity in the 1994 Rwandan Genocide” (Paper delivered at the Sexual Violence and Conflict in Africa Workshop, Carleton University, 5-6 May 2010), [Unpublished].
Carina, Ray. Darfur and Crisis of Governance in Sudan. Zelezapost, 2008, www.zeleza.com.
Carlson, K., and D Mazurand. Forced Marriage within the Lord’s Resistancearmy. Uganda, Medford: Feinstein International Center, 2008.
Cecily, Rose. “Troubled Indictments at the Special Court for Sierra Leon.” Journal of International Criminal justice 7(2) (May 2009): 353-372.
Coulter, Chris. Bush Wives and Girl Soldiers: Women’s Lives through War and Peace in Sierra Leone. Cornell: Cornell University Press, 2009.
Down, Sedman. “Darfur Symposium: An Introduction.” Journal of Conflict and Security Law, Oxford University Press 14(1) (Spring 2009): 35-36.
“First Report of the Prosecuter of the International Criminal Court to the UN Security Council Pursuant to UNSCR 1593” (2005), 4. http://www.icc-cpi-int/library/cases/icc-darfur unsc-report-29-06-05-en-pdf.
“Fourth Report of the Prosecuter of the International Criminal Court to the UN Security Council Pursuant to UNSCR 1593.” 1. http://www.icc-cpi.int/library/organs/otp report unsc4-darfur-english.pdf.
Fourth Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Sierra Leone, U.N. Doc S/2000/455 (19 May 2000), Paras. 11-12.
Gohdstone, Richard J., Estelle A.Dehon. “Gender Crimes under International Criminal Law.” New England Jornal of Puplic Policy 46 MCGILL LAW JOURNAL (2000): 217-240.
Human Rights Watch. “Human Rights Watch Report 2001: Sexual Violence within the Sierra Leone Conflict.” February 26, 2001. http://www.hrw.org/backgrounder/africa/sl-bck0226.htm.
Human Rights Watch. “We’ll Kill You if You Cry: Sexual Violence in the Sierra Leone Conflict.” 15 January 2003, http://www.hrw.org/enlreports/2003/01/15/well-kill-you–if–you–cry. Visited March 9, 2009.
International Criminal Court. “Icc Prosecutor Presents Evidence Darfur Crimes.” February 27, 2007. http://www.icc-cpi.int/press releases/230.html.
International Criminal Court. “Questions and Answers on the ICC Proceedings in the Libya Situation Following the Prosecutor Request for three Arrest Warrents.” Last Visited Dec 20, 2011. www.icc-cpi.int.
International Residual Mechanism for Criminal Tribunals. “International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.” 2017/09/11. http://www.icty.org/en/cases/judgement-list.
Ka Hon Chu, Sandra, Anne-Marie de Brouwer, eds. The Men Who Killed Me: Rwandan Survivors of Sexual Violence. Vancouver: Douglas & McIntyre, 2009.
Kaldor, Mary, James Vincent. “Case Study: SierraLeone - Evaluation of UNDP Assistance to Conflict-Affected Countries.” Report, United Nations Development Programme, 2006.
Nowrojee, Binaifer. “Your Justice is too Slow: Will the ICTR Fail Rwanda’s Rape Victims?.” United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) Occasional Paper, Geneva, November 2005.
Nowrojee, Binaifer. Human Rights Watch, Shattered Lives: Sexual Violence during the Rwanda Genocide and its Aftermath. New York: Human RightsWatch, 1996.
Oosterveld, Valerie. “The Gender Jurisprudence of the Special Court for Sierra Leone: Progress in the Revolutionary United Front Judgments.” Cornell University Law Journal 44 (2011):49, 51.
Sellers, Patricia. “Wartime Female Slavery: Enslavement?.” Cornell International Law Journal 44(2011): 115, 125-7.
Slater, Rachel. “Gender Violence or Violence against Women the Treatment of Forced Marriage in the Special Court for Sierra Leone?.” Melbourne Journal of International Law 13 (11 May 2012): 5-7.
Toy-Cronin, Bridgette A. “What is Forced Marriage? towards a Definition of Forced Marriage as a Crime against Humanity.” Columbia Journal 16 (2010): 143-157.
UNICTR. http://www.unictr.org/Cases/StatusofCases/tabid/204/Default.aspx.