دوره و شماره: دوره 18، شماره 39، آبان 1398، صفحه 1-358