کوی‌بان به‌عنوان دادستان در نظام حقوقی زرتشتی

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه پیام‌نور تهران، وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

حفظ نظم عمومی از وظایف دولت است. جامعه به‌عنوان زیان‌دیده به‌دلیل اختلال نظم عمومی، خواستار مجازات مرتکب جرم است. نگارنده در این پژوهش برمبنای مستندات نشان داده، در نظام حقوقی زرتشتی وظیفه تعقیب، تحقیقات مقدماتی و پیشگیری از وقوع جرم برطبق قانون برعهدة کوی‌بان بوده است.
کوی‌بان پس از انجام تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری دلایل کافی، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می‌کرده است. درمجموع می‌توان گفت، کوی‌بان شخصی بوده که بخشی از وظایف دادستان امروزی را انجام می‌داده است. در این تحقیق وظایف وی موردبررسی قرار گرفته و با قانون دادرسی کیفری ایران تطبیق داده شده است. هدف این پژوهش این است که نشان داده شود تا چه اندازه مقررات آن روزگار با قوانین امروزی مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Koyban as a Prosecutor in the Zorastrinian Law

نویسنده [English]

  • Aziz Nokandeh
Ph.D. Student of Payame Noor University, Tehran, Iran Attorney at Law
چکیده [English]

One of the most important tasks of state sovereignty is maintaining public order. Society as injured because of disruption of public order, demanding prosecution and punishment of offenders respectively. Although the charges are dealt with in the legal system Zoroastrian kings system as a reference method and prosecute complaints have been received. But the author based on the evidence presented, after the kings, in the legal system, officials were responsible for crime detection and preliminary investigation and prevention of crime independent have been doing. The case has been sent to the court. Ban said cui this person. There were people under him were doing this activity. Ban cui including officials of the prosecutor's duties is to be done today, Examined in this study. In addition to the fact that Iran compared with the criminal procedure code, the purpose was to show to what extent the implementation of the provisions of that era with today's rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Koyban
  • Prosecutors
  • Prevention
  • Preliminary Investigation
  • Zoroastrian Law

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
آخوندی، محمود. آیین دادرسی کیفری. جلد اول. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، 1373.
آخوندی، محمود. آیین دادرسی کیفری(دادسرا و کیفرخواست). جلد ششم. تهران: انتشارات سازمان چاپ و انتشارات، 1388.
آشوری، محمد. آیین دادرسی کیفری. جلد اول و دوم. چاپ نهم. تهران: انتشارات سمت، 1384.
احتشام، مرتضی. ایران در زمان هخامنشیان. تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، 1355.
احمدی، علی‌اشرف. دادگستری و قانون در ایران باستان. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ، 1342.
افلاطونی، ارسطو. حقوق در ایران باستان. تهران: شرکت سهامی طبع کتاب، 1324.
امین، سیّد حسن. تاریخ حقوق ایران. تهران: انتشارات دایر‌ةالمعارف ایران‌شناسی، 1381.
اوشیدری، جهانگیر. دانشنامه مزدیسنا. تهران: انتشارات مرکز، 1371.
جنیدی، فریدون. حقوق بشر در جهان امروز و حقوق جهان در ایران باستان. تهران: انتشارات بلخ، 1387.
خالقی، علی. آیین دادرسی کیفری. جلد اول. چاپ دوم. تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1388.
دار مستتر، جیمس. وندیداد اوستا. ترجمه موسی جوان. تهران: انتشارات دنیای کتاب، 1384.
دهخدا، علی‌اکبر. لغت‌نامه (حرف د). تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1340.
راوندی، مرتضی. سیر قانون و دادگستری در ایران. تهران: چشمه، 1368.
زنجانی، محمود. تاریخ تمدن ایران باستان. جلد اول. تهران: انتشارات عطایی، 1394.
ساکت، محمدحسین. دادرسی در حقوق اسلامی. تهران: انتشارات میزان، 1382.
شهزادی، رستم. واژه‌نامه پازند. تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی فروهر، 1386.
شهزادی، موبد رستم، مترجم. ماتیکان هزار دادستان. تهران: انتشارات فروهر، 1386.
صفی‌زاده، فاروق. تاریخ حقوق ایران باستان. تهران: انتشارات جنگل، 1391.
عرب بدوئی، ربابه. حمایت کیفری از حقوق بشر در ایران باستان. تهران: نشر علم، 1388.
عریان، سعید، مترجم. مادیان هزار دادستان. تهران: انتشارات علمی، 1391.
فراستخواه، جلیل، مترجم. اوستا. جلد اول. تهران: انتشارات مروارید، 1371.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358.
قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مصوب 1393.
قانون نیروی انتظامی، مصوب 1369.
کاکا افشار، علی. «مادگان هزار دادستان». مجله کانون وکلای دادگستری 197 و 196 (1386): 242-141.
کریستین سن، آرتور. ایران در زمان ساسانیان. ترجمه رشید یاسمی. تهران: مؤسسه انتشارات نگاه، 1387.
مجموعه قوانین و مقررات کشور سال‌های (1320-1300). جلد دوم. تهران: انتشارات روزنامه رسمی کل کشور، 1388.
مزداپور، کتایون. شایست ناشایست. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1369.
مشکور، محمدجواد. گفتاری درباره دینکرد. تهران: اسپند، 1325.
معین، محمد. فرهنگ فارسی معین. تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375.
هیمن ـ دوآ، آرلت. آزادی‌های عمومی و حقوق بشر. ترجمه یوسف مولایی و رشید برناک. تهران: نشر گرایش، 1382.
ب) منابع خارجی
Campbell Balck, Henry. Black’s Law Dictionary. Oxford: West Publishing Co., 2004.
Carbasse, Jean Marie. Histoire du Parquet. Paris: Presses Universitaires de France, 2000.
Code d’instruction Criminelle, 1808.
Guichard, Serge, Gabriel Montagnier. Lexique Des Termes Juridiques. Paris: Dalloz, 2001.
Laroche, Florence. Dictionnaire du Droit de Tous les Jours. Paris: Ouest France, 1982.
Macuch, M. Das Sasanidische Rechtbuch. Matakdan 1 Hazar Datistan. teil 11. Wiesbaden, 1981.
Perikhanian, Anahid. The Book of a Thousand Judgements (A Sasanian Law Book). Translated from Russian by prof. Nina Garsoian. U.S.A.: Boston, 1980.
Perrot, Roger. Instruction Judiciaries. 9th Edition. Paris: Montchrestien, 2000.
Stefani, Gaston, George Levasseur and Bernard Bouloc. Procedure Penale. 20th Edition. Paris, 2006.
West, e.w., Translator. Dinkard-i-dinik (The Sacred Books of the East). Vol. 18. Oxford: Oxford University Press, 1892.
Буриев И.Б. Становление и развитие институтов государственности на территории Таджикистана (досоветский период) /под ред. Академика Ф.Тахирова. - Душанбе: “Ирфон”, 2008.
Исоев Мадвалӣ Шайдуллоевич; Каримов Файзимад Каримович; Юсуфов Абдуҷалил. Назорати Прокрорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Изд. “ЭҶОД” – Душанбе, 2005.
Махмудов М. Словарь юридических терминов. Душанбе, 2009.
Назарзоде Сайфуддин и др. Культура комментарии таджикского языка. Т.II, Душанбе, 2008.
Халиков А. Г. Мотикони хазор Додситон. - “Эр-граф”. - Душанбе, 2015.