بررسی تطبیقی نحوه مشارکت خارجیان در شرکت‌های تجاری مناطق آزاد

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

گاهی اوقات کشورها بنابه مصالحی ناچار به ایجاد رژیم حقوقی دوگانه در سرزمین خود شده، مناطقی از خاک خود را از سرزمین اصلی جدا نموده و مقررات سهل‌گیرانه‌تری برای آنها پیش‌بینی می‌کنند. ایجاد این دوگانگی هرچند می‌تواند موجب بروز مشکلاتی گردد بااین‌حال به‌دلیل مزایای بسیار، کشورها از معایب چشم‌پوشی نموده و از مزیّت نسبی آن بهره‌مند می‌گردند. یکی از مهم‌ترین اهداف کشورها از ایجاد چنین مناطقی که در این مقاله به‌طور عام مناطق آزاد نامیده شده‌اند، جذب سرمایه‌گذاری اعم از خارجی و داخلی است. ازآنجایی‌که امروزه شرکت‌های تجاری نقش مهمی را در عرصه تجارت و اقتصاد ایفاء می‌نمایند لذا قریب به‌اتفاق سرمایه‌گذاری‌ها در قالب شرکت‌های تجاری به وقوع می‌پیوندد. ازاین‌رو بررسی مقررات حاکم بر مشارکت خارجیان در شرکت‌های تجاری این مناطق که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران آن به‌شمار می‌آیند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مقاله سعی شده است ابتدا مفهوم مناطق آزاد و اهداف ایجاد آن تبیین گردد. سپس باتوجه‌به منابع قانونی موجود در کشور وضعیت حقوقی مشارکت خارجیان در شرکت‌های تجاری، مزایای ایجاد شرکت‌های تجاری در مناطق آزاد در مقایسه با سرزمین اصلی و موانع موجود در راه سرمایه‌گذاران موردبررسی قرار گرفته و به فراخور با مقررات مشابه در مناطق آزاد چین و امارات مقایسه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Foreign Participation in Commercial Companies of Free Zones

نویسنده [English]

  • Elham Meghraziasl
Ph.D. Student in Private Law, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Sometimes countries due to the some interests, had to create a dual legal system in its territory, and separate some Areas of their territory from the mainland and expect more easier regulation for them. Although this dichotomy could be caused problems, but the benefits of it causing the country to ignore its flaws and enjoy the comparative advantages of it. One of the most important countries goals from the creation of such zones that are called generally “Free Zone” in this study, is Attracting both foreign and domestic investment .Since today commercial companies play an important role in trade and economy so vast investments occur in commercial companies form. Thus, the regulations governing the foreign participation in them that are the biggest investors in these areas are very important. This article has tried to explain the concept of free zones and establish goals. Then, study the legal status of foreign participation in commercial companies in the free zones according to available legal sources in the country and expressed differences with the mainland and with tailored compared with China and UAE free zones corresponding regulations and ultimately advantages of creating commercial companies in the free zones and barriers in the way of investors in this area are perused.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free Zones
  • Mainland
  • Commercial Companies
  • Foreign Investment
  • Foreign Participation

فهرست منابع

الف) منابع فارسی
آتشی گلستان، مرجان. شرکت‌های خارجی در حقوق ایران. چاپ اول. تهران: انتشارات بهنامی، 1388.
آزادی، علی. «بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد منطقه آزاد جبل علی (امارات) در مقایسه با منطقه آزاد کیش». رساله کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1385.
ابراهیم‌خانی، حسین. بررسی تطبیقی حقوق کار در مناطق آزاد تجاری. تهران: نشر آریان، 1384.
اخلاقی، بهروز. «سخنی درباره آینده سرمایه­گذاری در ایران بررسی اجمالی علل و موانع پیشرفت». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 47 (1379): 46-3.
امام، فرهاد. حقوق سرمایه­گذاری خارجی. چاپ اول. تهران: انتشارات یلدا، 1373.
بورس اوراق بهادار تهران. «بررسی بورس بین­المللی اوراق بهادار در منطقه آزاد کیش». تاریخ دسترسی 05/03/1394.
تفرشی، محمدعیسی. تضمین سرمایه­گذاری خارجی در ایران. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1386.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. جلد پنجم. چاپ دوم. تهران: انتشارات گنج دانش، 1381.
جنیدی، لعیا. قانون حاکم بر داوری­های تجاری بین­المللی. چاپ اول. تهران: نشر دادگستر، 1376.
حیدری، اسماعیل. «مناطق آزاد: اصول، مفاهیم، کارکردها و راهکارها». تاریخ تحریر 24/07/1389. http://hrmanagement.blogfa.com/post-416.aspx(تاریخ دسترسی 25/02/1394).
خاوری، محمودرضا. حقوق بانکی. تهران: مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، 1382.
رضایی، مهدی. «وضعیت مناطق آزاد امارات متحده عربی با تمرکز بر جبل علی». مجله بررسی­های بازرگانی 23 (1386): 50-41.
شورای نگهبان. «تفسیر شورای نگهبان از اصل هشتاد و یکم قانون اساسی». تاریخ دسترسی 02/03/1394.
شم‌آبادی، حسن. «حقوق مرتبط با مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، 1373.
صدرزاده افشار، محسن. «سلب مالکیت به سبب منافع عمومی در حقوق فرانسه». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 13 (1352): 83-54.
عبادی، محمدعلی. حقوق تجارت. چاپ هشتم. تهران: انتشارات گنج دانش، 1371.
عرفانی، محمود. « وضعیت حقوقی تاجر خارجی در بازرگانی، مطالعه تطبیقی در بلژیک، کانادا، ایتالیا، فرانسه، برزیل، لوکزامبورگ و ایران». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 62 (1382): 284-239.
علوی‌نسب، محمد. «مناطق ویژه اقتصادی چین». مجله مجتمع آموزشی عالی قم 13 (1381): 168-149.
علیدوستی شهرکی، ناصر. حقوق سرمایه­گذاری خارجی. تهران: انتشارات خرسندی، 1389.
کاویانی، کورش. «اصل 139 قانون اساسی و شرط داوری در قراردادهای مصوب مجلس». مجله پژوهش حقوق عمومی 5 (1380): 143-129.
محمدزاده وادقانی، علیرضا، مترجم. حقوق چین معاصر. چاپ اول. تهران: انتشارات دادگستر، 1377.
محمودصالحی، جان‌علی. حقوق بیمه. چاپ اول. تهران: انتشارات بیمه مرکزی، 1381.
محمودی الموتی، مسعود. مطالعه‌ای درباره مناطق آزاد و اثرات اقتصادی ـ بازرگانی آن. چاپ اول. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، 1374.
معاونت پژوهش و آموزش گروه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی خارجی. عوامل مؤثر بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران. چاپ دوم. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، 1389.
میرعباسی، باقر. «ملّی کردن در حقوق بین­الملل». تاریخ تحریر 01/09/1371، http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=163 (تاریخ دسترسی 05/03/1394).
نامدار، شکوه. «جنبه‌های حقوقی و اقتصادی برون­سپاری فرامرزی مشاغل خدمات مالی». رساله دکترا، تهران: واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، 1390.
نجفی شم‌آبادی، حسن. «زمینه­های حقوقی جذب سرمایه­گذاری خارجی در مناطق آزاد». ماهنامه مناطق آزاد 54 (1374): 25.
ب) منابع انگلیسی
Al Farra, Aref. “Investment Reform in the UAE”. September 4, 2007. Accessed May 17, 2015. http://www.oecd.org/dataoecd/20/44/39296053.pdf.
Al Tamimi & Co. “Setting up in DIFC.” Accessed May 17, 2015. http://user-uurzoaf.cld.bz/Setting-Up-in-the-DIFC#1.
Audioenglish. “OffShore.” Accessed May 15, 2015. http://www.audioenglish.net/dictionary/offshore.htm.
Dang, Xiaobao. Foreign Direct Investment in China. Kansas: State University Manhattan, 2008.
EY. “China Competence Center, Special Economic Zones and Tax Exemption in China.”Accessed May 25, 2015. http://www2.eycom.ch/publications/items/china/tax_special_economic_zones/en.pdf.
Kaizen Corporate Services Limited. “China Foreign Investment City Information - Shenzhen.” Accessed May 25, 2015. http://www.bycpa.com.hk/china/fdi/local/shenzhen_zone.html.
KMPG. “Investment in United Arab Emirates.” Accessed May 19, 2015. http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/inv_uae_O_0611.pdf.
Laurence, Martin, Francis Cai. and Sun Qian. “Weak-form Efficiency and Causality Tests in Chinese Stock Market.” Multinational Finance Journal 4 (1997): 291-307.
Norton Rose Group. “Establishing a Foreign Invested Enterprise in China.” Accessed May 15, 2015. http://www.nortonrose.com/files/establishing-a-foreign-invested-enterprise-in-chinapdf-28964.pdf.
Readbag. “Establishing Offshore Company in the Jebel Ali Free Zone.” Accessed May 15, 2015. http://www.readbag.com/iicuae-externals-altamimi-offshore-companies-jbfz.
Sornarajah, Muthucumaraswamy. The International Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
SZSE. “Shenzhen Stock Exchange.” Accessed May 17, 2015. http://www.szse.cn/main/en/AboutSZSE/SZSEOverview/.
Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE). “WFOE Organization: Wholly Foreign Owned Enterprise.” Accessed Feb 22, 2015. http://www.wfoe.org.
Wikipedia.“Shenzhen Stock Exchange.”AccessedMay 17,2015. http://en.wikipedia.org/wiki/Shenzhen_Stock_Exchange.